دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:37:57 PM 1400 / 11 / 07
 


شورای گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت

 اعضای شورای گروه بهداشت محیط:

  • دکتر روح اله دهقانی
  • دکتر محمدباقر میران زاده
  • دکتر داورخواه ربانی
  • دکتر غلامرضا مصطفایی
  • دکتر نظام میرزایی
  • دکتر حسن رحمانی


 

  • تاریخ شروع شورای گروه بهداشت محیط : سال 1380

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: خرداد 99