دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

12:22:48 AM 1400 / 02 / 18
 


شورای گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت

 اعضای شورای گروه بهداشت محیط:

  • دکتر روح اله دهقانی
  • دکتر محمدباقر میران زاده
  • دکتر داورخواه ربانی
  • دکتر غلامرضا مصطفایی
  • دکتر نظام میرزایی
  • دکتر حسن رحمانی


 

  • تاریخ شروع شورای گروه بهداشت محیط : سال 1380

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: خرداد 99