دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:44:00 AM 1398 / 06 / 31
 


شورای گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت

 اعضای شورای گروه بهداشت محیط:

  • دکتر روح اله دهقانی
  • دکتر محمدباقر میران زاده
  • دکتر داورخواه ربانی
  • دکتر غلامرضا مصطفایی
  • دکتر نظام میرزایی


 

  • تاریخ شروع شورای گروه بهداشت محیط : سال 1380

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر