دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:38:05 AM 1397 / 02 / 04
 


طرح درس گروه آموزشی بهداشت عمومی

دروس عمومی

 

 
 
  
  فرم طرح درس

 

 تاریخ آخرین ویرایش: بهمن 96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر