دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:58:45 AM 1399 / 11 / 09
 

 

طرح درس گروه آموزشی بهداشت عمومی

    فرم طرح درس

 1. بیوفیزیک
 2. بیوشیمی
 3. تشریح و فیزیولوژی
 4. اصول و مبانی جامعه شناسی
 5. آمار حیاتی 1
 6. آمار حیاتی 2
 7. اصول و کلیات اپیدمیولوژی
 8. اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل
 9. توانبخشی و رفاه اجتماعی
 10. کلیات پزشکی و بهداشت
 11. اصول تغذیه
 12. فارماکولوژی
 13. مصون سازی فعال و انفعالی
 14. اصول و کلیات خدمات بهداشتی
 15. میکروب شناسی  قارچ شناسی و انگل شناسی)1)
 16. میکروب شناسی  باکتری شناسی و ویروس شناسی)2)
 17. روانشناسی و بهداشت روان
 18. بهداشت دهان و دندان
 19. اقتصاد بهداشت
 20. بهداشت دانش آموزان و مدارس
 21. کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل های داده های بهداشتی
 22. نظامهای سلامت در ایران و جهان
 23. بهداشت سالمندان
 24. مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی و درمانی
 25. تکنولوژی آموزشی
 26. اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران
 27. حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ، سموم آفت کش و مقابله با آنها
 28. برنامه های ملی مبارزه با بیماری های واگیر
 29. بیماری های شایع کودکان و طرق پیشگیری از آنها
 30. برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها
 31. بهداشت محیط 1 (آب)
 32. بهداشت محیط 2 (فاضلاب –زباله)
 33. بهداشت حرفه ای
 34. اصول مدیریت در خدمات بهداشتی
 35. بهداشت محیط 3 ( مواد غذایی، مسکن، هوا، پرتوها)
 36. بهداشت روانی و اعتیاد
 37. تغذیه کاربردی
 38. بهداشت مادران و کودکان
 39. بهداشت باروری
 40. اصول برنامه ریزی بهداشتی
 41. آموزش بهداشت و ارتباطات
 42. بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیکی
 43. پاتولوژی جغرافیایی ایران (معرفی بیماری های شایع)
 44. روش تحقیق در علوم بهداشتی
 45. زبان تخصصی
 46. بهداشت مواد غذایی
 47. اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه در شرایط اضطراری
 48. کارآموزی در عرصه

دروس عمومی

 

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: آذر 1398

 

 

   

جشنواره پرتال