دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:40:31 PM 1399 / 05 / 18
 


تماس با گروه آموزشی بهداشت عمومی و گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی ( دانشکده بهداشت )


 

شماره تماس دانشگاه علوم پزشکی کاشان : 25-55540021 -031     

  • آقای مهندس اکبری - آقای مهندس موسوی: داخلی 535
  •  آقای مهندس رمضانی، آقای دکتر کبریایی، آقای دکتر علی فخری: داخلی 649
  • خانم جدی (کارشناس گروه):  داخلی 655

 

  آدرس:

  • تلفن و نمابر دانشکده بهداشت:  55540111 - 031
  • آدرس الکترونیکی : http://healthf.kaums.ac.ir
  • آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشکده بهداشت   کدپستی 111/87155 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر