دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:06:41 PM 1400 / 11 / 07
 

 
 تماس با گروه آموزشی بهداشت محیط (دانشکده بهداشت )

  شماره تماس دانشگاه علوم پزشکی کاشان : 25-55540021 -031     

  • آقای دکتر میرانزاده: داخلی 656
  • آقای مهندس مصطفایی: داخلی 642
  • خانم مهندس ایرانشاهی و خانم مهندس قدمی:  داخلی 661
  • آقای دکتر دهقانی - آقای دکتر ربانی:  داخلی 648
  • آقای دکتر میرزایی: داخلی 688

  تلفن و نمابر دانشکده بهداشت:   55540111 - 031

  • آدرس پست الکترونیکی : healthf_at_kaums.ac.ir 
  • آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشکده بهداشت   کدپستی 111/87155 

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96