دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:02:51 AM 1398 / 06 / 31
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشکده بهداشت

برنامه هفتگی کارشناسی بهداشت عمومی

بهداشت عمومی

 

 تاریخ آخرین ویرایش:  شهریور 97

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر