دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

"اعضای شورای آموزشی دانشکده بهداشت"

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

عضویت

1 دکتر حمیدرضا صابری سرپرست دانشکده رئیس شورا
2 دکتر فاطمه عطوف معاون آموزشی دانشجویی و فرهنگی دانشکده دبیر شورا
3 دکتر زهرا بتولی معاون پژوهشی دانشکده عضو شورا
4 دکتر مسعود مطلبی مدیرگروه مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیستHSE عضو شورا
5 دکتر حسین اکبری مدیرگروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی عضو شورا
6 دکتر محمدباقر میران زاده مدیر‌گروه مهندسی بهداشت محیط عضو شورا
7 دکتر عباس بهرامی مدیر‌گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار عضو شورا
8 مهندس محمد صباحی مدیرگروه بهداشت عمومی عضو شورا
9 دکتر منصور سیاح
مدیرگروه تربیت بدنی
عضو شورا
10 دکتر فاطمه یوسفیان
مسئول دفتر توسعه آموزش EDOدانشکده عضو شورا
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب