دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر حسین اکبری

دکتر حسین اکبری

دکترای تخصصی آمار حیاتی
مدیر گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: دانشیار


شرح وظایف
x 1.تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر‌اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده 2.ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر عضو هیئت علمی گروه 3.نظارت برکلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و خدماتی اعضای هیئت علمی گروه 4.تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده 5.تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط 6.تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال کار – مصوبات – پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخش نامه ها و آئین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است 7.پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده 8.انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم –کتابها –نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده 9.پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا" یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه 10.ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده 11.برگزاری جلسات ادواری با نمایندگان دانشجویان در جهت شناخت نقطه نظرات دانشجویان و یافتن نقاط ضعف خدمات آموزشی 12.شرکت در شوراها – کمیته ها و جلسات مرتبط با حوزه مسئولیت مربوط
مهندس سید غلامعباس موسوی

مهندس سید غلامعباس موسوی

کارشناسی ارشد آمار حیاتی
عضو هیئت علمی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: مربی

دکتر حمیدرضا گیلاسی

دکتر حمیدرضا گیلاسی

دکترای تخصصی اپیمیولوژی
عضو هیئت علمی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر فاطمه عطوف

دکتر فاطمه عطوف

دکترای تخصصی آمار حیاتی
عضو هیئت علمی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر حبیب‌اله رحیمی

دکتر حبیب‌اله رحیمی

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
عضو هیئت علمی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر اکرم یزدانی

دکتر اکرم یزدانی

دکترای تخصصی آمار حیاتی
عضو هیئت علمی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: استادیار

زهرا جهان آرای

زهرا جهان آرای

کارشناسی ارشد آمار حیاتی
کارشناس گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب