دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر فاطمه یوسفیان
مسئول دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(EDO) دانشکده بهداشت
دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط
دکتر فاطمه یوسفیان
شرح وظایف:
1.ارتقاء توانمندی های اعضاء محترم هیئت علمی در زمینه‌های مختلف آموزشی 2.هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی 3.اهتمام در اجرای روشهای نوین آموزشی و مطالعه جهت توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشکده 4.هدایت، هماهنگی اجراو نظارت برارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرآیند‌های یاددهی و یادگیری در دانشکده 5.شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب