دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

1. آزمایشگاه عوامل شیمیایی و تهویه

ردیف

نام و مشخصات دستگاه

مدل دستگاه

تعداد

آزمایشگاه

1

بطری ماریوتی

 

2

عوامل شیمیایی

2

گازمتر

تر

2

عوامل شیمیایی

خشک

2

عوامل شیمیایی

3

پمپ نمونه­برداری محیطی

 

1

عوامل شیمیایی

4

ترازوی حساس دیجیتالی تا چهار رقم اعشار

 

1

عوامل شیمیایی

5

پمپ دستی

پیستونی

2

عوامل شیمیایی

آکاردئونی

2

عوامل شیمیایی

6

پمپ نمونه برداری فردی SKC

 

7

عوامل شیمیایی

7

دستگاه تولید بخار استون

 

1

عوامل شیمیایی

8

میکروسکوپ فازکنتراست

 

1

عوامل شیمیایی

9

نمونه­گیر غیرفعال (Passive Sampler)

 

2

عوامل شیمیایی

10

گراتیکول

 

2

عوامل شیمیایی

11

میکرومتر

 

1

عوامل شیمیایی

12

دستگاه قرائت مستقیم گردو غبار (Micro dust ProTM)

 

1

عوامل شیمیایی

13

دسیکاتور

 

2

عوامل شیمیایی

14

دستگاه کالیبراتور دیجیتالی

 

1

عوامل شیمیایی

15

دستگاه GAS ALARM

 

1

عوامل شیمیایی

16

روتامتر در سایزهای مختلف

 

4

عوامل شیمیایی

17

هولدرهای مختلف (IOMو ...)

 

-

عوامل شیمیایی

18

کیسه هوا (Air bag) در دو اندازه

 

2

عوامل شیمیایی

19

انواع سیکلون (مخصوص آزبست و ذرات )

 

-

عوامل شیمیایی

20

کسکید ایمپکتور و تجهیزات همراه با آن

 

1

عوامل شیمیایی

21

انواع فیلترها (غشایی، سلولزی، کاغذی، PVC)

 

-

عوامل شیمیایی

22

ایمپینجر و Trap

 

-

عوامل شیمیایی

23

دستگاه آب دوبار تقطیر

 

1

عوامل شیمیایی

24

بورت حباب صابون برای کالیبراسیون

 

3

عوامل شیمیایی

25

تونل باد

 

1

تهویه

26

مانومتر

مورب

1

تهویه

دیجیتالی

1

تهویه

27

آنمومتر- ترمومتر

 

1

تهویه

28

رطوبت سنج عقربه­ای

 

1

تهویه

29

باد سنج پره­ای (آنیمومتر)

 

1

تهویه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اهداف دروس عملی این آزمایشگاه:

1.      شناسایی روش­ها و وسایل نمونه­برداری از آلاینده­های محیط کار

2.      انجام آزمایشات تجزیه و آنالیز نمونه­ها

3.      شناسایی تجهیزات تهویه

4.      آشنایی دانشجویان با وسایل مختلف نمونه­برداری از آلاینده­ها

5.      آشنایی دانشجویان با نحوه کالیبراسیون وسایل نمونه­برداری با استفاده از استانداردهای اولیه، میانی و مدیاهای مختلف

6.      آشنایی دانشجویان با نحوه استفاده از وسایل و روش­های مختلف نمونه­برداری فردی و محیطی و انجام کار عملی

7.      آشنایی دانشجویان با روش استفاده از میکروسکوپ در تجزیه نمونه­ها

8.      آشنایی دانشجویان با روش­های شمارش ذرات جمع­آوری شده و انجام کار عملی

9.      آشنایی دانشجویان با قسمت­های مختلف دستگاه ICP

10.  آشنایی دانشجویان با روش آماده­سازی نمونه جهت تجزیه

11.  آشنایی دانشجویان با روش آنالیز نمونه توسط دستگاه ICPو انجام کار عملی

12.  آشنایی دانشجویان با وسایل اندازه ­گیری فشار استاتیک، فشار سرعت، سرعت جریان هوا و انجام کار عملی

13.  آشنایی دانشجویان با روش تست کارایی سیستم تهویه

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب