دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

2. آزمایشگاه عوامل فیزیکی

ردیف

نام دستگاه

مدل دستگاه

تعداد

1

کاتاترمومتر

ساده و نقره­اندود

11

2

WBGT

مدل HSM100

1

میکروترم

2

3

سنجش رطوبت و درجه حرارت

دیجیتالی –مدل HD 100

1

4

صداسنج

آنالیز فرکانس مدل Cel-440

1

آنالیز فرکانس مدل Cel-450

1

ساده مدل  Sl-4001تایوان

1

ساده مدل Sl-4011تایوان

1

ساده مدل Cel-231

1

ساده  - Cel240ساخت CASELLA

3

ساده دیجیتالی مدل DB100همراه کالیبراتورKIMO

1

5

دوزیمتر صدا

مدلCel-420

2

مدل Cel-320

1

6

کالیبراتور

Cel 282

1

TES1356–تایوان

1

7

سنجش شدت روشنایی و درخشندگی

Hagner–مدل EC1

4

مدل Lx-101A- لوترون –تایوان

2

Hagner–مدل EC1

1

Hagnerمدل Screen Master

1

8

 سنجش اشعه

Hagner–مدل EC1

1

آلفا، گاما و بتا محیطی - Inspector

1

محیطی سری 900

1

ایکس و گاما  Bleeper-SV-

1

9

دوزیمتر

قلمی همراه دستگاه کالیبراسیون ND-100

2

جیبی 6100 (MINI)

1

10

فتومتر

HagnerS3(دارای 3 سنسور UVA-IRو ...)

1

HagnerScreen Master

1

11

ارتعاش سنج

تمام بدن مدل GA-2003

1

دست و بازو –مدل SV 106

1

12

سنجش شدت میدان مغناطیسی

 

1

13

GPS

مدل CSX 76

1

14

تست گوشی­های حفاظتی

مدل  9402  Avasina

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اهداف دروس عملی این آزمایشگاه:

الف) اهداف بخش صدا و ارتعاش:

1.      آشنایی دانشجویان با انواع صداسنج­های ساده و پیشرفته، دوزیمتر صدا و نحوه استفاده از آنها

2.      آشنایی دانشجویان با نحوه کالیبراسیون انواع صداسنج

3.      آشنایی دانشجویان با روش­های مختلف اندازه‌­گیری صدا در محیط کار و انجام کار عملی

4.      آشنایی دانشجویان با نحوه استفاده از ارتعاش‌­سنج

 

ب) اهداف بخش تنش­های حرارتی:

1.      آشنایی دانشجویان با نحوه استفاده از وسایل اندازه‌­گیری

2.      آشنایی دانشجویان با روش­های تعیین رطوبت، سرعت جریان هوا، تعیین MRT و انجام کار عملی

3.      آشنایی دانشجویان با نحوه استفاده از دستگاه WBGTسنج و تعیین ریسک استرس حرارتی در محیط کار و انجام کار عملی

ج) اهداف بخش روشنایی:

1.      آشنایی دانشجویان با نحوه استفاده از وسایل مختلف اندازه‌­گیری شدتروشنایی

2.      آشنایی دانشجویان با روش­های اندازه‌­گیری شدت روشنایی و درخشندگی و انجام کار عملی

د) اهداف بخش پرتوها:

1.      آشنایی دانشجویان با نحوه استفاده از وسایل اندازه­‌گیری پرتوها

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب