دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
حسین روحانی
کارشناس رابط آموزش کارکنان دانشکده بهداشت
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
حسین روحانی
شرح وظایف:

1.اطلاع‌رسانی برگزاری دوره‌های آموزشی به پرسنل در واحد مربوطه

2.نظارت بر اجرای صحیح دوره‌های مصوب آموزشی در واحدها

3.انجام مراحل اداری نیازسنجی آموزشی و اعلام نیازهای آموزشی به معاونت تخصصی مربوطه

4.ثبت دوره‌های آموزشی در سامانه آموزش کارکنان

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب