دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

"برنامه امتحانات رشته‌های تحصیلی دانشکده بهداشت  "

برنامه امتحانات دانشکده بهداشت در نیمسال دوم سال تحصیلی1401/1402

برنامه امتحانات یک واحدی دانشکده بهداشت در نیمسال دوم سال تحصیلی1401/1402

 

با توجه به احتمال تغییرات برنامه امتحانی در طول ترم تحصیلی توصیه میگردد دانشجویان در فواصل زمانی معین، برنامه امتحانات خود را بازبینی نمایند.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب