دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
علی داوری

علی داوری

دیپلم
نیروی خدماتی دانشکده بهداشت

روح اله نیاسری

روح اله نیاسری

دیپلم
نیروی خدماتی دانشکده بهداشت

عباس سبزیکار

عباس سبزیکار

دیپلم
نیروی خدماتی دانشکده بهداشت

کبری نجاتی

کبری نجاتی

دیپلم
نیروی خدماتی دانشکده بهداشتشرح وظایف: وظیفه1
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب