دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
طاهره حاج رضایی
کارشناس امور دبیرخانه و بایگانی دانشکده بهداشت
دیپلم ادبیات
طاهره حاج رضایی
شرح وظایف:
1.امور دبيرخانه: دريافت نامه هاي وارده از طريق برنامه اتوماسيون و ارجاع آن به سرپرست و معاونت وپس ازآن به همکاران و پيگيري 2.تايپ نامه ها: شامل نامه هاي اداري،مالي،کارگزيني واشتغال به تحصيل دانشجويان 3.بایگانی مستندات و مدارک لازم 4. انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق سایر امور محوله: 1.عضو کارگروه اعتباربخشی موسسه ای دانشکده-حوزه اهداف و رسالت 2.عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب