دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

  معرفی دفتر مرکز توسعه آموزش دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

دفتر توسعه آموزش (Educational Development Office: EDO) به عنوان مرکزی پویا و کانون تبادلات فکری و عملی در جهت تصمیم های عملی در زمینه برنامه های آموزشی دانشگاه از دی ماه 1390 شروع به فعالیت نموده است. این دفتر تحت نظارت ریاست دانشکده، در راستای سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش EDC، معاونت آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع، مسئولیت ارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن، آموزش اساتید و ارزشیابی را بر عهده دارد.

 

 رسالت :

رسالت این دفتر افزایش مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم سازی، توسعه و ارتقاء کیفیت آموزش در دانشکده بهداشت با هدف تربیت نیروی انسانی توانمند مورد نیاز کشور در زمینه های مختلف علوم سلامت برای ارایه بهترین کیفیت خدمات به آحاد جامعه می باشد.

 

 زمینه های اصلی فعالیت:

 

 • برنامه ریزی آموزشی (Curriculum development)
 • ارزشیابی آموزشی (Evaluation)
 • پژوهش در آموزش (Research in education)
 • توانمندسازی نیروی انسانی (Faculty development)

 

در راستای رسالت و زمینه های اصلی فعالیت که همسو با سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش EDC می باشد، شرح وظایف دفتر توسعه آموزش شامل موارد زیر می باشد:

 1. ارتقای سطح آموزش و یادگیری در دوره های آموزشی دانشکده بهداشت
 2. مشارکت در ارزشیابی آموزشی شامل ارزشیابی گروههای آموزشی و ارزشیابی کیفی فعالیت های آموزشی اساتید
 3. هدایت و ارتقاء کیفیت آزمون ها
 4. ارائه مشاوره به اعضای هیأت علمی (به ویژه اعضای هیأت علمی جدید) در مسیر ارتقای توانمندی های آموزشی
 5. ارائه مشاوره در زمینه طرح های پژوهش در آموزش با گروه های آموزشی
 6. شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده و ارائه گزارش به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 7. فعال سازی کمیته های دانشجویی در دانشکده ها
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب