دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
غلامرضا حسین دوست
مسئول روابط عمومی دانشکده بهداشت
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
غلامرضا حسین دوست
شرح وظایف:
1.مسئول راه اندازی و انتشار اخبار و رویدادهای مربوط به دانشکده بهداشت در وب سایت دانشکده 2.هماهنگی جهت انعکاس اخبار در سایت دانشگاه 3.مشارکت در جلسات مربوط به روابط عمومی ها در سطح دانشگاه 4.هماهنگی در تهیه پرده به مناسبتهای مختلف 5.برنامه ریزی، هماهنگی و هدایت فعالیتهای روابط عمومی در راستای سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای حوزه و روابط عمومی دانشگاه برنامه ریزی، هدایت و اجرای ملاقاتهای عمومی دانشجویان و کارکنان 6.تهیه و تدوین برنامه عملکرد سالانه روابط عمومی با تعیین اولویتها و رئوس برنامه ها و اقدامات
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب