دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

"سرفصل واحدهای تدریس شده گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی"

 

سرفصل واحدهای تدریس شده گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

کد درس

نام درس

کد درس روزانه

واحد

رشته

سرفصل

نظری

عملی

جمع

01

ریاضی عمومی 1

1724254

3

-

3

بهداشت محیط

لینک دانلود

02

ریاضی عمومی 2

1724257

3

-

3

بهداشت محیط

لینک دانلود

03

معادلات دیفرانسیل

1724262

3

-

3

بهداشت محیط

لینک دانلود

08

اصول اپیدمیولوژی

1724208

2

-

2

بهداشت محیط

لینک دانلود

10

آمار زیستی

1724267

1/5

0/5

2

بهداشت محیط

لینک دانلود

07

ریاضیات عمومی1

1727307

2

-

2

بهداشت حرفه ای

لینک دانلود

08

ریاضیات عمومی2

1727308

3

-

3

بهداشت حرفه ای

لینک دانلود

11

آمار زیستی

1727343

2

1

3

بهداشت حرفه ای

لینک دانلود

05

آمارحیاتی1

1729405

1

1

2

بهداشت عمومی

لینک دانلود

06

آمارحیاتی2

1729406

1

1

2

بهداشت عمومی

لینک دانلود

07

اصول و کلیات بهداشت عمومی اپیدمیولوژی

1729407

2

-

2

بهداشت عمومی

لینک دانلود

21

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی

1729421

2

-

2

بهداشت عمومی

لینک دانلود

26

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران

1729426

2

-

2

بهداشت عمومی

لینک دانلود

02

آمار و روش تحقیق

1732102

2/5

0/5

3

مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست

لینک دانلود

21       

آمار حیاتی و شاخص های بهداشتی

1717110

3

-

3

مدیریت خدمات بهداشت درمانی

لینک دانلود

19

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

1717108

3

-

3

مدیریت خدمات بهداشت درمانی

لینک دانلود

13

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

1429186

1

-

1

علوم آزمایشگاهی

لینک دانلود

16

آمار حیاتی و روش تحقیق

1429191

2

-

2

علوم آزمایشگاهی

لینک دانلود

04

آمار

1420124

1

-

1

تکنولوژی پرتو شناسی

لینک دانلود

03

ریاضیات عمومی

1420123

2

-

2

تکنولوژی پرتو شناسی

لینک دانلود

02

ریاضیات

1442002

2

-

2

فیزیک پزشکی (ارشد)

لینک دانلود

03

آمار زیستی

1442003

2

-

2

فیزیک پزشکی (ارشد)

لینک دانلود

05

روش تحقیق در علوم بهداشتی

1442005

1/5

0/5

2

فیزیک پزشکی (ارشد)

لینک دانلود

05

ریاضیات پایه

1432155

2

-

2

فناوری اطلاعات سلامت

لینک دانلود

06

آمارحیاتی مقدماتی

1432163

2

-

2

فناوری اطلاعات سلامت

لینک دانلود

07

مبانی اپیدمیولوژی

1432107

2

-

2

فناوری اطلاعات سلامت

لینک دانلود

18

آمار حیاتی استنباطی

1432169

1/5

0/5

2

فناوری اطلاعات سلامت

لینک دانلود

50

تحلیل و نمایش داده های سلامت

1432201

1

0/5

1/5

فناوری اطلاعات سلامت

لینک دانلود

51

آزمایشگاه تحلیل و نمایش داده های سلامت

1432202

-

0/5

0/5

فناوری اطلاعات سلامت

لینک دانلود

24

روش های پیشرفته آماری در تحلیل داده ها

1443015

1

1

2

فناوری اطلاعات سلامت(دکتری)

لینک دانلود

12

آمار زیستی

1419181

1

-

1

هوشبری

لینک دانلود

04

آمار پیشرفته

1444104

0/5

0/5

1

آموزش هوشبری(ارشد)

لینک دانلود

07

آمار حیاتی مقدماتی

1212307

0/5

0/5

1

پرستاری

لینک دانلود

10

آمار

1216136

1

-

1

اتاق عمل

لینک دانلود

02

آمار پیشرفته در تحقیقات علوم پزشکی

1221017

1

0/5

1/5

پرستاری داخلی جراحی(ارشد)

لینک دانلود

02

آمار و روش تحقیق پیشرفته

1222017

2

1

3

پرستاری سالمندی(ارشد)

لینک دانلود

06

آمار استنباطی پیشرفته

1230106

1/5

0/5

2

پرستاری (دکتری)

لینک دانلود

02

آمار و روش تحقیق پیشرفته

1223102

2

1

3

روان پرستاری(ارشد)

لینک دانلود

03

آمار

1220103

1

0/5

1/5

پرستاری مراقبتهای ویژه(ارشد)

لینک دانلود

17

آمار حیاتی

1224108

1/5

0/5

2

مامایی

لینک دانلود

08

آمار حیاتی پیشرفته تحلیل آماری

1224108

1

1

2

مامایی(ارشد)

لینک دانلود

07

نرم افزارهای آمار حیاتی

1130155

-

2

2

میکروب شناسی(ارشد)

لینک دانلود

02

آمار حیاتی

1145002

3

-

3

میکروب شناسی(دکتری)

لینک دانلود

07

آمار پیشرفته در روانشناسی بالینی

1142007

1

-

1

روانشناسی(ارشد)

لینک دانلود

14

آمارحیاتی کاربردی

1129145

1/5

-

1/5

انگل شناسی(ارشد)

لینک دانلود

08

اصول اپیدمیولوژی

1129147

1/5

-

1/5

انگل شناسی(ارشد)

لینک دانلود

11

روشهای آمار زیستی

1121126

2

-

2

علوم تغذیه(ارشد)

لینک دانلود

05

آمار حیاتی

1112107

2

-

2

علوم تغذیه

لینک دانلود

135

آمار پزشکی

1111791

1

-

1

دکتری حرفه ای

لینک دانلود

121

روش تحقیق 1

 

-

1

1

دندانپزشکی

لینک دانلود

103

روش تحقیق 2

1515257

-

1

1

دندانپزشکی

لینک دانلود

23

آمار کاربردی

1143023

-

2

2

بیوشیمی(ارشد)

لینک دانلود

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب