دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

"سرفصل دروس مقطع کارشناسی رشته بهداشت عمومی "

جهت دانلود سرفصل کلی دروس مقطع کارشناسی رشته بهداشت عمومی کلیک نمایید.

 

دروس مقطع کارشناسی رشته بهداشت عمومی

کد درس

نام درس

کد درس روزانه

واحد

سرفصل

نظری

عملی

جمع

01

بیوفیزیک

1729401

2

-

2

لینک دانلود

02

بیوشیمی

1729402

2

-

2

لینک دانلود

03

تشریح و فیزیولوژی

1729403

1/5

0/5

2

لینک دانلود

04

اصول و مبانی جامعه شناسی

1729404

2

-

2

لینک دانلود

05

آمار حیاتی 1

1729405

1

1

2

لینک دانلود

06

آمار حیاتی 2

1729406

1

1

2

لینک دانلود

07

اصول و کلیات اپیدمیولوژی

1729407

2

-

2

لینک دانلود

08

اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل

1729408

2

-

2

لینک دانلود

09

توانبخشی و رفاه اجتماعی

1729409

2

-

2

لینک دانلود

10

کلیات پزشکی و بهداشت

1729410

2

-

2

لینک دانلود

11

اصول تغذیه

1729411

2

-

2

لینک دانلود

12

فارماکولوژی

1729412

1

-

1

لینک دانلود

13

مصون سازی فعال و انفعالی

1729413

1

-

1

لینک دانلود

14

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

1729414

2

-

2

لینک دانلود

15

میکروب شناسی 1 (قارچ شناسی و انگل شناسی)

1729415

2

1

3

لینک دانلود

16

میکروب شناسی 2 (باکتری شناسی و ویروس شناسی)

1729416

2

1

3

لینک دانلود

17

روانشناسی و بهداشت روان

1729417

2

-

2

لینک دانلود

18

بهداشت دهان و دندان

1729418

1

1

2

لینک دانلود

19

اقتصاد بهداشت

1729419

2

-

2

لینک دانلود

20

بهداشت دانش آموزان و مدارس

1729420

1/5

0/5

2

لینک دانلود

21

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل های داده های بهداشتی

1729421

2

-

2

لینک دانلود

22

نظامهای سلامت در ایران و جهان

1729422

2

-

2

لینک دانلود

23

بهداشت سالمندان

1729423

2

-

2

لینک دانلود

24

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی و درمانی

1729424

2

-

2

لینک دانلود

25

تکنولوژی آموزشی

1729425

1

1

2

لینک دانلود

26

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران

1729426

2

-

2

لینک دانلود

27

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ، سموم آفت کش و مقابله با آنها

1729427

1

1

2

لینک دانلود

28

برنامه های ملی مبارزه با بیماری های واگیر

1729428

2

-

2

لینک دانلود

29

بیماری های شایع کودکان و طرق پیشگیری از آنها

1729429

2

-

2

لینک دانلود

30

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها

1729430

2

-

2

لینک دانلود

31

بهداشت محیط 1 (آب)

1729431

1

-

1

لینک دانلود

32

بهداشت محیط 2 (فاضلاب – زباله)

1729432

1

-

1

لینک دانلود

33

بهداشت محیط 3 ( مواد غذایی، مسکن، هوا، پرتوها)

1729433

1

-

1

لینک دانلود

34

بهداشت حرفه ای

1729434

2

-

2

لینک دانلود

35

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

1729435

2

-

2

لینک دانلود

36

بهداشت روانی و اعتیاد

1729436

2

-

2

لینک دانلود

37

تغذیه کاربردی

1729437

1/5

0/5

2

لینک دانلود

38

بهداشت مادران و کودکان

1729438

2

-

2

لینک دانلود

39

بهداشت باروری

1729439

2

-

2

لینک دانلود

40

اصول برنامه ریزی بهداشتی

1729440

2

-

2

لینک دانلود

41

آموزش بهداشت و ارتباطات

1729441

2

-

2

لینک دانلود

42

بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیکی

1729442

2

-

2

لینک دانلود

43

پاتولوژی جغرافیایی ایران (معرفی بیماری های شایع)

1729443

2

-

2

لینک دانلود

44

روش تحقیق در علوم بهداشتی

1729444

2

1

3

لینک دانلود

45

زبان تخصصی

1729445

2

-

2

لینک دانلود

46

بهداشت مواد غذایی

1729446

2

-

2

لینک دانلود

47

اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه در شرایط اضطراری

1729447

1

1

2

لینک دانلود

48

کارآموزی در عرصه (1)

1729448

-

6

6

لینک دانلود

49

کارآموزی در عرصه (2) 

1729449

-

10

10

لینک دانلود

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب