دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

طرح دروس مقطع کارشناسی رشته بهداشت عمومی

کد درس

نام درس

 طرح درس

مدرس

تاریخ بروزرسانی

01

بیوفیزیک

لینک دانلود

 

 

02

بیوشیمی

لینک دانلود

 

 

03

تشریح و فیزیولوژی

لینک دانلود

 

 

04

اصول و مبانی جامعه شناسی

لینک دانلود

دکتر اعظم محمدلو

نیمسال اول .........

05

آمار حیاتی 1

لینک دانلود

 

 

06

آمار حیاتی 2

 

 

 

07

اصول و کلیات اپیدمیولوژی

 

 

 

08

اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل

 

 

 

09

توانبخشی و رفاه اجتماعی

لینک دانلود

 

 

10

کلیات پزشکی و بهداشت

 

 

 

11

اصول تغذیه

 

 

 

12

فارماکولوژی

 

 

 

13

مصون سازی فعال و انفعالی

 

 

 

14

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

 

 

 

15

میکروب شناسی 1 (قارچ شناسی و انگل شناسی)

 

 

 

16

میکروب شناسی 2 (باکتری شناسی و ویروس شناسی)

 

 

 

17

روانشناسی و بهداشت روان

 

 

 

18

بهداشت دهان و دندان

 

 

 

19

اقتصاد بهداشت

 

 

 

20

بهداشت دانش آموزان و مدارس

 

 

 

21

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل های داده های بهداشتی

 

 

 

22

نظامهای سلامت در ایران و جهان

 

 

 

23

بهداشت سالمندان

 

 

 

24

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی و درمانی

 

 

 

25

تکنولوژی آموزشی

 

* دکتر محمدلو

 

26

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران

 

 

 

27

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ، سموم آفت کش و مقابله با آنها

 

 

 

28

برنامه های ملی مبارزه با بیماری های واگیر

 

 

 

29

بیماری های شایع کودکان و طرق پیشگیری از آنها

 

 

 

30

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها

 

 

 

31

بهداشت محیط 1 (آب)

 

 

 

32

بهداشت محیط 2 (فاضلاب – زباله)

 

 

 

33

بهداشت محیط 3 ( مواد غذایی، مسکن، هوا، پرتوها)

 

 

 

34

بهداشت حرفه ای

 

 

 

35

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

 

 

 

36

بهداشت روانی و اعتیاد

 

 

 

37

تغذیه کاربردی

 

 

 

38

بهداشت مادران و کودکان

 

 

 

39

بهداشت باروری

 

 

 

40

اصول برنامه ریزی بهداشتی

 

 

 

41

آموزش بهداشت و ارتباطات

 

 

 

42

بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیکی

 

 

 

43

پاتولوژی جغرافیایی ایران (معرفی بیماری های شایع)

 

 

 

44

روش تحقیق در علوم بهداشتی

 

 

 

45

زبان تخصصی

 

 

 

46

بهداشت مواد غذایی

 

 

 

47

اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه در شرایط اضطراری

 

 

 

48

کارآموزی در عرصه

لینک دانلود

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب