دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 " فرایند انجام پایان­ نامه "

 

 

ارائه پروپوزال در شورای گروه آموزشی

 • دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع/عنوان پیشنهادی خود را در قالب «فرم تصویب پروپوزال در شورای گروه آموزشی» آماده کرده و ارائه نماید. در صورت پذیرش راهنمایی پایان ­نامه توسط استاد راهنما، با نظر ایشان استاد راهنمای دوم و اساتید مشاور تعیین می­شوند.

نکته:  طول دوره تحصیل کارشناسی ارشد ناپیوسته، حداکثر 3 سال می باشد. در صورت تصویب شورای گروه آموزشی مربوطه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و دانشگاه، یک نیمسال یه عنوان نیمسال ارفاقی به مجموعه سنوات اضافه می گردد.

نکته: در صورتی که دانشجو در مدت نیمسال ارفاقی (ترم 7)، نتواند از پایان نامه خود دفاع نماید، پس از ارائه دلایل مستند توسط استاد راهنما و تایید آن در شورای گروه مربوطه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و دانشگاه، پرونده دانشجو به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع می گردد و در صورت تصویب در این کمیسیون، دانشجو می تواند حداکثر از دو نیمسال ارفاقی بهره مند شود.

 
 • پس از تایید و امضاء اساتید راهنما و مشاور در «فرم تصویب پروپوزال در شورای گروه آموزشی»، دانشجو موظف است این فرم را همراه با«فرم پروپوزال پایان نامه» در صورتیکه پایان نامه در قالب طرح تحقیقاتی هم ارائه خواهد شد، «فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی» توسط دانشجو تکمیل و جهت طرح در شورای گروه به کارشناس گروه تحویل دهد (گروه HSE: خانم مهدوی؛ گروه بهداشت محیط: خانم محبی).  
 • پس از تایید مدیر گروه در ارتباط با تعداد دانشجویان تحت سرپرستی اساتید راهنما و مشاور، دانشجو موظف است با آماده کردن چند اسلاید، پروپوزال را در شورای گروه ارائه نماید. در صورت تصویب پروپوزال در گروه، داوران علمی و آماری پیشنهاد می­گردند. کارشناس گروه موظف است «فرم تصویب پروپوزال در شورای گروه آموزشی» را همراه با صورتجلسه گروه به کارشناس پژوهشی دانشکده (خانم عبدی) تحویل دهد.

 

ارائه پروپوزال در شورای پژوهشی/تحصیلات تکمیلی دانشکده

 • دانشجو موظف است ضمن هماهنگی با کارشناس پژوهش دانشکده، زمان جلسه شورای پژوهشی/تحصیلات تکمیلی دانشکده را به اطلاع اساتید راهنما و مشاور برساند.
 • جلسه شورای تحصیلات تکمیلی/پژوهشی با حضور اعضاء زیر تشکیل می گردد:
  • ریاست دانشکده
  • معاون پژوهش دانشکده
  • مدیر گروه
  • اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی
  • اعضاء شورای پژوهشی دانشکده (در صورتیکه پایان نامه، طرح تحقیقاتی نیز باشد)
  • اساتید راهنما و اساتید مشاور

 نکته: حضور حداقل یکی از اساتید راهنما و یکی از اساتید مشاور برای دفاع پروپوزال دانشجو در جلسه الزامی است.
 

 • دانشجو موظف است با آماده نمودن چند اسلاید پاورپوینت، پروپوزال خود را در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی/ پژوهشی حداکثر به مدت بیست دقیقه ارائه دهد.
 • اعضاء جلسه، در ارتباط با داوران پروپوزال نیز بر مبنای داوران پیشنهادی گروه، تصمیم گیری می کنند.
 • دانشجو موظف است پروپوزال را مطابق نظر اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی/پژوهشی اصلاح و در سامانه پژوهان ثبت و برای استاد راهنمای خود ارسال نماید.
 • استاد راهنما پس از اطمینان از انجام موارد اصلاحی، پروپوزال را برای کارشناس سامانه پژوهان (مهندس روحانی) ارسال می کند.

 

 داوری پروپوزال

 • کارشناس سامانه پژوهان، پروپوزال ارسال شده از طرف استاد راهنما را برای داوران ارسال و پس از تکمیل روند داوری و تایید داوران، پروپوزال مجددا جهت تصویب نهایی در جلسه شورای پژوهشی/ تحصیلات تکمیلی مطرح می شود.
 • دانشجو در این مرحله موظف است فایل پروپوزال نهایی را تحویل آموزش دانشکده نموده، فرم «ارائه اطلاعات پروپوزال پایان نامه به آموزش» را تکمیل و تحویل کارشناس پژوهشی دانشکده نماید.
 • نامه تاییدیه تصویب پروپوزال همرا با ذکر هزینه های طرح، طی نامه ای برای معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می گردد.
 • پروپوزال نهایی در سامانه پژوهان برای کمیته اخلاق یا شورای پژوهشی دانشگاه ارسال می گردد ( در صورتیکه هزینه طرح کمتر از 50000000 میلیون ریال باشد، به کمیته اخلاق و در صورتیکه بیشتر از 50000000 میلیون ریال باشده به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال می گردد).

 

شروع به کار دانشجو پس از تایید دریافت کد اخلاق

 • پس از اتمام فرایند تصویب و دریافت کد اخلاق، دانشجو موظف است گزارش ماهانه پیشرفت پایان نامه خود را در قالب «فرم گزارش پیشرفت ماهیانه»، به استاد راهنما تحویل و پس از تایید ایشان، به تایید معاون پژوهشی دانشکده برسانند و جهت درج در پرونده تحویل آموزش دانشکده نماید.
 • دانشجو موظف است در قالب چند اسلاید، گزارش پیشرفت پایان نامه خود را هر سه ماه یکبار در گروه آموزشی ارائه داده و «فرم گزارش پیشرفت شش ماهه»را جهت درج در پرونده تحویل آموزش دانشکده نمایند.
 • دانشجویان تا قبل از دفاع نهایی، موظف اند حداقل در سه جلسه ژورنال کلاب شرکت کرده و «گواهی شرکت در جلسه ژورنال کلاب» رادریافت نمایند.
 • دانشجویان موظف اند تا قبل از دفاع نهایی، حداقل در سه جلسه دفاع شرکت کرده و «فرم شرکت در جلسه دفاع» را تکمیل کنند.

 

اتمام کار نگارش پایان ­نامه

 • پس از اتمام کار دانشجو و نگارش نسخه نهایی پایان ­نامه مطابق با «دستورالعمل تهیه پایان ­نامه»، دانشجو موظف است «فرم تکمیل پایان نامه» را تحویل کارشناس پژوهش دانشکده نمایند
 • پس از تایید استاد راهنما و مشاور، دانشجو موظف است گزارش 5 فصل پایان نامه را در سامانه پژوهان وارد و برای استاد راهنما ارسال کند. استاد راهنما در صورت اطمینان از کامل بودن 5 فصل پایان نامه، گزارش نهایی را به کارشناس سامانه پژوهان ارسال می کند. کارشناس سامانه پژوهان گزارش نهایی را برای داوری ارسال و در نهایت پس از تایید داوران، گزارش نهایی به تصویب می رسد.

 

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

پس از تایید داوران، دانشجو موظف است فرمهای «فرم ارائه مقاله» و «فرم تعیین تاریخ دفاع و تعیین ذینفعان جهت دعوت در جلسه دفاع» را تکمیل و همراه با  «گواهی شرکت در جلسه ژورنال کلاب» و «فرم شرکت در جلسه دفاع»، به کارشناس پژوهشی دانشکده تحویل دهد. هماهنگی در خصوص شرکت اساتید در جلسه دفاع به عهده دانشجو میباشد.

 • نکته: ارسال مقاله برای مجلات قبل از دفاع اجباری است.
 • نکته: حداکثر نمره پایان نامه 17 نمره است. 2 نمره به ارائه مقاله و 1 نمره به ارائه گزارش پیشرفت پایان نامه اختصاص دارد.

طی نامه رسمی از کلیه اساتید راهنما، مشاوران، مدیرگروه، داوران و نماینده تحصیلات تکمیلی جهت شرکت در جلسه دفاع دعوت به عمل می آید.

پس از برگزاری جلسه دفاع دانشجو موظف است«فرم ارزشیابی استاد راهنما» را تکمیل نموده و به کارشناس پژوهش دانشکده تحویل دهد. لازم به ذکر است این فرم باید به تعداد اساتید راهنما و مشاور پایان نامه تکمیل گردد.

 

ارائه مقاله، صحافی و تحویل نسخ پایان نامه

 • پس از جلسه دفاع، دانشجو موظف است نسبت به انجام اصلاحات مطرح شده در جلسه دفاع اقدام و در سامانه پژوهان درج کند و برای استاد راهنما ارجاع دهد.
 • پس از دفاع دانشجو موظف است، خلاصه ای از پایان نامه خود را در قالب یک یا دو صفحه آماده کرده و فایل آن را جهت درج در سایت دانشکده، تحویل مسئول پورتال دانشکده (خانم مهدوی راد) نموده و «فرم تحویل فایل گزارش پایان نامه»را تکمیل و تحویل کارشناس پژوهش دانشکده نماید.

دانشجو موظف است «فرم تائیدیه اصلاحات پس از دفاع و ارائه مقاله» را همراه با پرینت «مقاله مستخرج از پایان ­نامه» یا «نامه پذیرش مقاله» تحویل کارشناس پژوهش دانشکده نماید.

نکته: در صورت تایید استاد راهنما، دانشجو می­تواند بدون مقاله نیز تسویه حساب کند. ضمنا نمره دانشجو برای چاپ مقاله یا گواهی پذیرش مقاله، به شرح زیر محاسبه می شود:

 • در مجلات نمایه شده در Pubmed, WOS, Scopus: دو نمره
 • در مجلات غیر از موارد فوق: یک نمره


 پس از ثبت صورتجلسه دفاع در دبیرخانه دانشکده، یک نسخه آن تحویل دانشجو می گردد. دانشجو موظف است فرم صورتجلسه دفاع را در نسخه پایان نامه کپی (بعد از صفحه عنوان) و صحافی شود.

 • نکته: یک نسخه چاپی به کتابخانه مرکزی تحویل داده شود و CD پایان نامه  (شامل فایل ورد و پی­دی ­اف) تحویل کتابخانه دانشکده و اساتید راهنما و مشاور شود.
 • دانشجو «فرم تحویل نسخ پایان نامه» را تکمیل و قبل از تسویه حساب، به کارشناس پژوهش دانشکده تحویل دهد.
 • برای تسویه حساب دانشجو به آموزش دانشکده مراجعه و نسبت به اخذ فرم تسویه حساب و انجام مراحل فارغ التحصیلی اقدام نماید

 عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب