دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

فرم‌ها و فرایند‌های دایره امتحانات دانشکده بهداشت

فرم رسیدگی به اعتراض های دانشجویی در خصوص آزمون های دانشکده بهداشت

فرایند مشاهده نمره اعتراض توسط دانشجو

فرایند اعتراض به آزمون

فرایند رسیدگی به تخلفات امتحانی

فرایند تغییر برنامه امتحانی

فرایند تغییر نمره پس از ثبت نهایی در سیستم هم‌آوا فقط یک نوبت

فرایند برنامه ریزی امتحانات

فرایند اجرای امتحانات

فرایند ثبت نمره نهایی در دانشکده

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب