دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جواد باهنران
مدیر امور عمومی و رفاهی دانشکده بهداشت
کارشناسی فیزیک
جواد باهنران
شرح وظایف:
1.نگهداری و ثبت و ضبط نقشه ها و صورت مشخصات و مدارک فنی و عمرانی دانشکده با همکاری واحد ذیربط 2.برقراری انتظامات در داخل ساختمانها و محوطه دانشکده و ارائه خدمات و کمکهای لازم در مواقع اضطراری 3.حفاظت از ساختمان و فضای فیزیکی و اموال دانشکده 4.کنترل ورود و خروج افراد و وائط نقلیه به محوطه دانشکده 5.پیگیری و نظارت برامور مربوط به نظافت فضای فیزیکی و فضای یبز دانشکده 6.انجام امور مربوط به حفظ و کنترل اموال منقول و غیر منقول و جابجایی اموال منقول دانشکده 7.پیگیری نامه ها و درخواست های دانشکده 8.برنامه ریزی پیگیری و اجرای امور رفاهی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشکده 9.انجام تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود روشها و امور جاری دانشکده 10.انجام اقداماتی در جهت ایجاد انگیزش و افزایش بهره‌وری کارکنان 11.برگزاری جلسات داخلی برای ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولین 12.برنامه‌ریزی و پیگیری و نظارت برامور تدارکاتی و انبارداری دانشکده 13.پیگیری امور تعمیرات و نوسازی ساختمان، تجهیزات و تاسیسات عمرانی فضاهای ساختمان دانشکده 14.برنامه‌ریزی و نظارت برامور حمل و نقل پرسنل و دانشجویان دانشکده 15.تهیه و تنظیم و نظارت برامور مناقصات و مزایده ها وقراردادهای دانشکده 16.پیگیری و انجام امور مربوط به اسکان و نقل و انتقال مهمانان دانشکده 17.پیگیری تعمیرات و یاخرید تجهیزات اداری و ملزومات واحدهای تابعه دانشکده 18.پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ گردیده است
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب