دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر فاطمه یوسفیان
مسئول ژورنال کلاب دانشکده بهداشت
دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط
مرتبه علمی: استادیار
دکتر فاطمه یوسفیان
شرح وظایف:

1.برگزاری جلسات توجیهی فرایند ژورنال کلاب در ابتدای شروع دوره تحصیلی دانشجویان 2.تایید نهایی مقاله انتخابی دانشجویان جهت ارائه 3.نظارت بر تهیه برنامه زمانبندی برگزرای جلسات 4.برگزاری و اداره جلسات ژورنال کلاب 5.ارسال لیست اسامی شرکت کنندگان به کارشناسان جهت صدور گواهی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب