دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

سرپرست کمیته:

خانم دکتر اکرم یزدانی (عضو هیئت علمی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی)

 

اعضای کمیته:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

عضویت

1 زینب تمتاجی کارشناسی بهداشت عمومی ورودی مهر 1399 دبیر
2 پریسا ربانی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر 1401 عضو
3 فاطمه شریفیان فینی کارشناسی بهداشت عمومی ورودی مهر ..... عضو
4 فاطمه یلالی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر 1399 عضو
5 الهام کریمی کارشناسی بهداشت عمومی ورودی مهر1399 عضو
6 محمد دهقانی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار ورودی مهر .... عضو
7 نجمه مهرآبادی آرانی کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی ورودی مهر1401 عضو
8 معصومه حاج رضایی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر 1399 عضو
9 بهاره دهقان کارشناسی بهداشت عمومی ورودی مهر1399 عضو
10 فاطمه محمدی کارشناسی بهداشت عمومی ورودی مهر1399 عضو
11  زهرا ابراهیمی کارشناسی بهداشت عمومی ورودی1399 عضو

 

معرفی:

براساس آیین نامه کشوری کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت‌های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه زیر نظر  کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی طبق مفاد این اساسنامه تشکیل می شود.

فعالیت‌های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان با هدف توانمندسازی دانشجویان علاقه‌مند در حیطه‌های مرتبط با پژوهش و مهارت‌های دانشجویی صورت می گیرد .اعضای این مرکز را دانشجویان مستعد و فعال دانشکده بهداشت تشکیل می دهند. هر ساله فراخوان عضویت در کمیته پژوهش‌ها جهت جذب دانشجویان علاقمند و مستعد برگزارمی شود. 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب