امروز : 31 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

" نتایج کاربردی پژوهش"

 

عنوان پایان نامه:

بررسی میزان فلزات سنگین و آرسنیک در برندهای پر فروش پودرها و کرم های موبر عرضه شده در شهر کاشان سال 1399

بررسی الگوی غذایی مردم شهر کاشان در سال 1399 (مطالعه مبتنی بر جمعیت)

تشخیص آرسنیک با استفاده از روش ولتامتری  توسط فرایند الکتروشیمیایی و نانو ساختارهای MWCNT/CuFe2O4

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب