دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

"ویژه دانشجویان جدیدالورود 1402"

مقدمتان گلباران

ضمن عرض خیرمقدم به دانشجویان جدید الورود توجه شما را به مطالب ذیل جلب می کنیم.

 

جهت دانلود کتابچه راهنمای تحصیلی دانشکده بهداشت کلیک نمایید.

  کتابچه راهنمای دانشجویان کارشناسی کتابچه راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد

     

جهت دانلود فهرست کتابچه راهنمای تحصیلی دانشکده بهداشت کلیک نمایید.

                                                                               

  فهرست  
ردیف عنوان شماره صفحه
1 کاشان سرزمین کهن 4
2 تاریخچه دانشکده 5
3 سرپرست دانشکده 6
4 معاون آموزشی و دانشجویی فرهنگی  دانشکده 7
5 معاون پژوهشی دانشکده 8
6 واحد پژوهشی 9
7 دانشکده بهداشت در یک نگاه 10
8 راهنمای فضای فیزیکی دانشکده 11
9 تشکل‌های علمی دانشجویی دانشکده 12
10 گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط 13
11 گروه آموزشی بهداشت عمومی 14
12 گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 15
13 گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 16
14 گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی 17
15 گروه آموزشی مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست 18
16 گروه آموزشی تربیت بدنی 19
17 دفتر توسعه آموزش(EDO) 20
18 واحد دانشچویی فرهنگی دانشکده 21
19 کمیته دانشجویی دانشکده 22
20 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه 24
21 کمیته استعدادهای درخشان دانشگاه 25
22 فرآیند انتخاب  و معرفی دانشجوی نمونه 26
23 المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور 27
24 کتابخانه تخصصی 28
25  روابط عمومی 29
26 دایره امتحانات 36
27 شرح وظایف استاد راهنما 37
28 قوانین و مقررات آموزشی کارشناسی 30
29 قوانین و مقررات آموزشی کارشناسی ارشد 30
30 دروس ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط 36
31 دروس ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی 39
32 دروس ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 42
33 دروس ارائه شده کارشناسی پیوسته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 45
34 دروس ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط 38
35 دروس ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست 39

 

تقویم دانشگاهی

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب