دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

 

پوستر و چکیده جلسات ارائه شده ژورنال کلاب دانشکده بهداشت

 

جلسات ارائه دهنده رشته تحصیلی
پوستر چکیده ارائه شده

1

صفیه قباخلو دکترای مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود
2 فیض اله دیناروند دکترای مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود
3 بهادر نعمتی دکترای مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود
4 حشمت اله مرادپور دکترای مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود
5 مرتضی جعفر صالحی دکترای مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود
6 مهدی ابراهیمی دکترای مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود
7 محمد قشقایی کارشناسی ارشدHSE دانلود دانلود
8 فائزه پارسایی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود
9 راضیه وحید مقدم کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود
10 ساناز شریفی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود
11 محمد تقی صمدی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود
12 فاطمه اکبرزاده کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود
13 فتح اله اخوان کلوری کارشناسی ارشدHSE دانلود دانلود
14 مینا رحمانی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود
15 ریحانه سیبیان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود
16 زهرا آسیبان کارشناسی ارشدHSE دانلود دانلود
17 سکینه هوشمند کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود
18 مجتبی گرامی کارشناسی ارشدHSE دانلود دانلود

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب