دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
فاطمه سادات حسینی
کارشناس امور اداری دانشکده بهداشت
کارشناسی مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)
فاطمه سادات حسینی
شرح وظایف:
1.رابط ارزشیابی و رسیدگی به امور مربوط به سامانه ارزیابی عملکرد و آیتم های مربوط به فرم های ارزیابی و روند ارزیابی عملکرد کارکنان 2.رابط حضور و غیاب و رسیدگی به امور مربوط به سامانه حضور و غیاب پرسنل و گواهی انجام کار پرسنل و اعلام مانده مرخصی پرسنل و مدیریت سامانه حضور و غیاب دانشجویان دکتری 3.نظارت و مدیریت چارت سازمانی دانشکده 4.رابط آموزش پیگیری امور مربوط به سامانه آموزش کارکنان (شناسنامه آموزشی و....) و مکاتبات در این خصوص 5.حقوق و مزایا (ثبت احکام کلیه کارکنان در برنامه پرسنلی) و تعیین مبلغ حق الزحمه اساتید حق التدریس 6.طبقه بندی مشاغل کلیه کارکنان امور مربوط به ارتقاء رتبه و طبقه ، اعمال مدرک و تبدیل وضعیت کارکنان امور مربوط بازنشستگی پرسنل ، امور مربوط به تشکیلات دانشکده و... 7.تهیه پیشنویس، ثبت، پاسخگویی و پیگیری نامه‌های مربوط به واحد امور اداری 8.نظارت بر بایگانی و دبیرخانه دانشکده 9.امور مربوط به تخلفات اداری با نظر رئیس دانشکده، امور مربوط به تذکر و توجیه کارکنان خاطی و شکایات و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان حسب مورد 10.شرکت در جلسات مربوط به امور اداری و پیگیری نیازسنجی و تعیین شرح وظایف پرسنل و ابلاغ آن تحت نظر ریاست دانشکده
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب