دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

انجمن‌های علمی دانشجویی گروه‌های آموزشی دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

در راستای اجرایی نمودن بند«ج»ماده1قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب8/5/1353و ماده2قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مصوب9/7/1364و مواد8و20قانون برنامه پنجم توسعه وبه منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاههایعلوم پزشکیکشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهمآوردن زمینههای مناسب برای فعالیتهای جمعی علمی و کارگروهی، افزایش مهارتهای عملی و همچنین بهرهگیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق پیشرفت علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرمافزاری و ایجاد کارآفرینی، انجمنهای علمی دانشجویی درعرصههای مختلف دانشسلامت با حمایتدانشگاههای علومپزشکی کشورطبق مفاد این آییننامه تشکیل میشوند و به فعالیتمیپردازند.

اهداف انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده بهداشت

 • تقویت و ارتقا بنیه علمی و درسی دانشجویان
 • ایجاد بستر مناسب برای رشد و شکوفایی علمی استعدادهای دانشجویا ن در پرتو ایجاد تسهیلات،امکانات و خدمات در زمینه های علمی
 • بالا بردن سطح تحقیق و پژوهش در بین دانشجویان
 • ترویج ارتقا امور علمی در دانشجویان از طریق سخنرانیهای علمی،برگزاری کلاسهای آموزشی،همایشها و سمینارهای علمی،چاپ و انتشار نشریات علمی
 • ایجاد زمینه مناسب جهت آشنایی دانشجویان باعرصه کار از طریق بازدیدهای علمی داخل استانی و خارج استانی پس از کسب مجوز و طبق مقررات مربوط به اردوهای دانشجویی
 • تهیه و خرید کتابهای کمک درسی وبسته های آموزشی و CDهای آموزشی مرتبط با رشته
 • برپایی المپیادها و مسابقات علم بین دانشجویان
 • برگزاری کنکورهای آزمایشی
 • برگزاری کلاسهای آمادگی جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
 • راه اندازی کارگاههای پژوهشی-تحقیقاتی
 • تلاش به منظور جذب موضوعات و پروژه‌های تحقیقاتی جهت اجرا
اعضاء کمیته نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده بهداشت
 
 • آقای دکتر حمیدرضا صابری: رئیس کمیته نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده
 • خانم دکتر فاطمه عطوف: عضوکمیته نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده
 • خانم مهندس نرجس زیلوچی: دبیرکمیته نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده
 • آقای محمد دهقانی: عضوکمیته نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده(دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار)
 • خانم فاطمه ایرانپور: عضوکمیته نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده(دبیر انجمن علمی دانشجویی بهداشت عمومی)
 • خانمپریسا ربانی: عضوکمیته نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده(دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت محیط)
 • خانم ملیکا لباده: عضوکمیته نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده(دبیر انجمن علمی دانشجویی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)

     جهت مطالعه و دانلود اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده بهداشت
 

 

 

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب