دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

کمیته فعالیت‌های دانشجویی دانشکده بهداشت

مسئول کمیته:

آقای دکتر مهدی ملکوتی خواه(عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار)

 

اعضای کمیته:

خانم دکتر فاطمه عطوف(معاون آموزشی دانشجویی و فرهنگی دانشکده)

خانم دکتر فاطمه یوسفیان(مسئول دفتر توسعه آموزشEDOدانشکده)

خانم دکتر اکرم یزدانی(عضو هیئت علمی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی)

آقای دکتر احسان احمدی(عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط)

خانم دکتر اعظم محمدلو(عضو هیئت علمی گروه بهداشت عمومی)

خانم مهندس نرجس زیلوچی(مدیر فرهنگی دانشکده)

 

اعضای دانشجویی:

محمد دهقانی (رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار- مقطع کارشناسی)

امیرحسین بغوری (رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار- مقطع کارشناسی)

مطهره ایزدی (رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار- مقطع کارشناسی)

مهرانه ذاکرثانی (رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار- مقطع کارشناسی)

فاطمه اکبرزاده (رشته مهندسی بهداشت محیط- مقطع کارشناسی ارشد)

فاطمه محمدی(رشته مهندسی بهداشت محیط- مقطع کارشناسی)

پریسا ربانی(رشته مهندسی بهداشت محیط- مقطع کارشناسی)

ندا ملک پور (رشته مهندسی بهداشت محیط- مقطع کارشناسی)

زهرا محمدی (رشته مهندسی بهداشت محیط- مقطع کارشناسی)

زینب تمتاجی (رشته بهداشت عمومی- مقطع کارشناسی)

 

شرح وظایف:

  •  انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه آموزشی از طریق کمیته دانشجویی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  •  ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقاء کیفی
  •  زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان
  •  ارتقاء جنبه های فرهنگی و برنامه های فوق العاده آموزشی دانشجویان در راستای ارتقاء دانش دانشجویان
  • بهبود منابع مجازی و جانبی آموزشی در حیطه های مختلف رشته های دانشکده

 عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب