دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
فاطمه سادات حسینی
کارشناس امور اداری دانشکده بهداشت
کارشناسی مهندسی کامپیوتر

شرح وظائف کارشناس امور اداری دانشکده بهداشت

1.رابط ارزشیابی و رسیدگی به امور مربوط به سامانه ارزیابی عملکرد و آیتم‌های مربوط به فرم‌های ارزیابی و روند ارزیابی عملکرد کارکنان

2.رابط حضور و غیاب و رسیدگی به امور مربوط به سامانه حضور و غیاب پرسنل و گواهی انجام کار پرسنل و اعلام مانده مرخصی پرسنل و مدیریت سامانه حضور و غیاب دانشجویان دکتری

3.نظارت و مدیریت چارت سازمانی دانشکده

4.رابط آموزش پیگیری امور مربوط به سامانه آموزش کارکنان (شناسنامه آموزشی و....) و مکاتبات در این خصوص

5.حقوق و مزایا (ثبت احکام کلیه کارکنان در برنامه پرسنلی) و تعیین مبلغ حق الزحمه اساتید حق التدریس

6.طبقه بندی مشاغل کلیه کارکنان امور مربوط به ارتقاء رتبه و طبقه، اعمال مدرک و تبدیل وضعیت کارکنان امور مربوط بازنشستگی پرسنل، امور مربوط به تشکیلات دانشکده و...

7.تهیه پیشنویس، ثبت، پاسخگویی و پیگیری نامه‌های مربوط به واحد امور اداری

8.نظارت بر بایگانی و دبیرخانه دانشکده

9.امور مربوط به تخلفات اداری با نظر رئیس دانشکده، امور مربوط به تذکر و توجیه کارکنان خاطی و شکایات و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان حسب مورد

10.شرکت در جلسات مربوط به امور اداری و پیگیری نیازسنجی و تعیین شرح وظایف پرسنل و ابلاغ آن تحت نظر ریاست دانشکده

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب