دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
حسین روحانی
کارشناس رابط آموزش کارکنان دانشکده بهداشت
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

شرح وظائف کارشناس رابط آموزش کارکنان دانشکده بهداشت

1.اطلاع‌رسانی برگزاری دوره‌های آموزشی به پرسنل در واحد مربوطه

2.نظارت بر اجرای صحیح دوره‌های مصوب آموزشی در واحدها

3.انجام مراحل اداری نیازسنجی آموزشی و اعلام نیازهای آموزشی به معاونت تخصصی مربوطه

4.ثبت دوره‌های آموزشی در سامانه آموزش کارکنان

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب