دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سید مهدی جلالی
کارپرداز دانشکده بهداشت

شرح وظائف کارپرداز دانشکده بهداشت

1.استعلام حداقل بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق

2.دریافت درخواست‌های خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردیده است

3.تهیه و تنظیم صورت مجلس‌های مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به واحد مربوطه

4.دریافت وجوه تنخواه گردان و سایر وجوه و صدور قبض‌های رسید و تحویل آنها به مراجع ذیربط و ارئه چکهای وصولی به بانک

5.تنظیم سند اجناس خریداری شده

6.هماهنگی لازم با اموال و انباردار به منظور خودداری از خرید اجناس تکراری و موجود در انبار

7.خرید اجناس مطابق با درخواست واحدهای درخواست کننده و اطمینان از کیفیت اجناس با نظر واحد مربوط

8.خودداری از خرید اجناس بی کیفیت و غیر ماندگار - تنظیم قبض هزینه از اجناس خریداری شده بر طبق فاکتو

9.تحویل اجناس خریداری شده به انبار در مقابل اخذ رسید و قبض انبار

10.دریافت درخواست‌ها پس از دستور لازم طبق ردیف تخصیص مربوطه اعم از مصرفی، تشریفاتی و اموالی

11.تنظیم درخواست‌ها و هماهنگی آنها با موجودی انبا

12.تنظیم فاکتورهای خریداری شده طبق درخواست‌های مربوطه پس از تائید مقام مافوق

13.پیگیری اخذ درخواست خرید و رسید انبار طبق فاکتورهای خریداری شده با انباردا

14.تنظیم اسناد واحدها بصورت جداگانه پس از تائید مقام مافوق

15.تنظیم فرم نماینده اسناد اعم از مصرفی، اموالی و تشریفاتی پس از تکمیل و ارسال به حسابداری

16.تنظیم اسناد اموالی با دایره امور اموال جهت ثبت پلاک مربوطه

17.پیگیری و انجام اموری که از طرف مافوق ابلاغ گردیده است

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب