دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
حمید هوشمند
مسئول امور مالی دانشکده بهداشت

شرح وظائف مسئول امور مالی دانشکده بهداشت

1.ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روز نامه ،معین ، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل

2.تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی ، چک ، برگه های محاسباتی و کنترل حساب های مربوط به منظور رفع اختلاف

3.رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی

4.انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب ، تهیه تراز عملیات ، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آنها

5.تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی گزارش های لازم ، و بودجه تفصیلی

6.رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسایل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری

7.نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای ، جریان امور واحد یاواحدهای تحت سرپرستی، اتخاذ تدابیر وارائه راهنمایی‌های لازم به منظور بالاترین سطح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابع در جهت بهبود امور جاری

8.شرکت در کمیسیون های مربوطه

9.مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها در دانشکده

10.پیگیری و انجام اموری که از طرف مافوق ابلاغ گردیده است

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب