دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

شیوه نامه برگزاری امتحانات حضوری دانشکده بهداشت

فرایند و شیوه نامه امتحانات

  • فرایند مشاهده نمره اعتراض توسط دانشجو و شیوه نامه
  • فرایند اعتراض به آزمون
  • فرم رسیدگی به اعتراض های دانشجو در خصوص آزمون های دانشکده بهداشت
  • فرایند کارت ورود به جلسه آزمون و شیوه نامه
  • فرایند رسیدگی به تخلفات امتحانی و شیوه نامه
  • فرایند تغییر برنامه امتحانی و شیوه نامه
  • فرایند تغییر نمره پس از ثبت نهایی در سیستم سماء فقط یک نوبت
  • فرایند برنامه ریزی امتحانات و شیوه نامه
  • فرایند اجرای امتحانات و شیوه نامه
  • فرایند ثبت نمره نهایی در دانشکده و شیوه نامه

نکته مهم:

دانشجو پس از رویت نمره، تا 48 ساعت فرصت دارد اعتراض خود در را سیستم سما ثبت نماید.

دانشجو 48 ساعت پس از آزمون فرصت دارد، اعتراض خود را نسبت به آزمون از طریق فرم مربوطه به ایمیل دایره امتحانات kfhedo@kaums.ac.ir  ارسال نماید.

تغییر تاریخ امتحانات پایان نیمسال:
 

به منظور مشارکت دانشجویان در برنامه امتحانی نماینده دانشجویان تا دو هفته پس از حذف اضطراری  (بر اساس تقویم دانشگاهی) مهلت دارند تا با رعایت شروط زیر نسبت به تغییر برنامه امتحانی اقدام نمایند :

1- 70 درصد دانشجویان درس مورد نظر با تغییر تاریخ موافق باشند و 30 درصد بقیه دانشجویان در روز پیشنهادی، امتحان همزمان نداشته باشند و تاریخ جدید در بازه ی امتحانات دانشکده باشد.

2- پیشنهادات مکتوب دانشجویان ظرف مدت یک هفته بررسی و نتیجه به دانشجویان از طریق آموزش اعلام می گردد. سپس نسبت به ثبت تاریخ جدید امتحان در سیستم سما و وب دانشکده اقدام می شود .

3-  در صورت بروز حوادث غیر مترقبه ، هر گونه تغییر اجباری امتحانات، از طریق پیامک  به دانشجویان اعلام می گردد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب