دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

"اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت"

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

عضویت

1 دکتر حمیدرضا صابری سرپرست دانشکده رئیس شورا
2 دکتر فاطمه عطوف
معاون آموزشی دانشجویی و فرهنگی دانشکده دبیر شورا
3 دکتر زهرا بتولی معاون پژوهشی دانشکده عضو شورا
4 دکتر داورخواه ربانی عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت محیط عضو شورا
5 دکتر مسعود مطلبی مدیرگروه مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیستHSE عضو شورا
6 دکتر حسین اکبری مدیرگروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی عضو شورا
7 دکتر محمدباقر میران زاده مدیر‌گروه مهندسی بهداشت محیط عضو شورا
8 دکتر علی فخری عضو هیئت‌علمی گروه بهداشت عمومی عضو شورا
9 دکتر منصور سیاح مدیر‌گروه تربیت بدنی عضو شورا
10 دکتر اکرم یزدانی عضو هیئت‌علمی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی عضو شورا
11 مهندس میترا حنانی عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار عضو شورا
12 دکتر امیرحسین خوش‌اخلاق عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار عضو شورا
 


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب