امروز : 31 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

"سرفصل دروس مقطع کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی"

جهت دانلود سرفصل کلی دروس مقطع کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی کلیک نمایید.

آخرین بازنگری کوریکولوم: 1402/04/06

 

دروس مقطع کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کد درس

نام درس

کد درس روزانه

واحد

سرفصل

نظری

عملی

جمع

12

روانشناسی عمومی

1717101

3

-

3

لینک دانلود

13

جامعه شناسی پزشکی و بهداشت

1717102

3

-

3

لینک دانلود

14

اقتصاد خرد

1717103

3

-

3

لینک دانلود

15

اقتصاد کلان

1717104

3

-

3

لینک دانلود

16

اصول حسابداری ( 1 )

1717105

2

-

2

لینک دانلود

17

اصول حسابداری ( 2 )

1717106

2

-

2

لینک دانلود

18

اصول حسابداری ( 3 )

1717107

2

-

2

لینک دانلود

19

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

1717108

3

-

3

لینک دانلود

20

کاربرد کامپیوتر در مدیریت

1717109

2

1

3

لینک دانلود

21

آمار حیاتی و شاخص های بهداشتی

1717110

2

1

3

لینک دانلود

22

روش تحقیق

1717111

2

1

3

لینک دانلود

23

اصول و مبانی مدیریت

1717112

3

-

3

لینک دانلود

24

مدیریت منابع انسانی

1717113

2

-

2

لینک دانلود

25

رفتار سازمانی OB

1717114

2

-

2

لینک دانلود

26

موازین حقوقی در بیمارستان

1717115

2

-

2

لینک دانلود

27

مدیریت مالی

1717116

2

-

2

لینک دانلود

28

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

1717117

2

-

2

لینک دانلود

29

آشنایی با خدمات پرستاری

1717118

2

-

2

لینک دانلود

30

اصول خدمات بهداشتی

1717119

3

-

3

لینک دانلود

31

تغذیه و رژیمهای غذایی در بیمارستان

1717120

2

-

2

لینک دانلود

32

زبان تخصصی ( 1 )

1717201

2

-

2

لینک دانلود

33

زبان تخصصی ( 2 )

1717202

2

-

2

لینک دانلود

34

کلیات پزشکی

1717203

2

-

2

لینک دانلود

35

واژه شناسی پزشکی

1717204

2

-

2

لینک دانلود

36

آشنایی با لوازم و تجهیزات پزشکی

1717205

1

1

2

لینک دانلود

37

اپیدمیولوژی و عفونت های بیمارستانی

1717206

2

-

2

لینک دانلود

38

مدارک پزشکی

1717207

2

-

2

لینک دانلود

39

برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی

1717208

2

-

2

لینک دانلود

40

سازمان و مدیریت بیمارستان ( 1 )

1717209

2

-

2

لینک دانلود

41

سازمان و مدیریت بیمارستان ( 2 )

1717210

2

-

2

لینک دانلود

42

بیمه و تعرفه خدمات بهداشتی و درمانی

1717211

2

-

2

لینک دانلود

43

شناخت و تهیه و توزیع دارو

1717212

2

-

2

لینک دانلود

44

آشنایی با اصول طراحی و تجهیز و توسعه بیمارستان

1717213

2

-

2

لینک دانلود

45

استانداردهای بیمارستانی

1717214

2

-

2

لینک دانلود

46

اصول نگهداری و ایمنی در بیمارستان

1717215

2

-

2

لینک دانلود

47

اقتصاد بهداشت

1717216

2

-

2

لینک دانلود

48

مدیریت خدمات بهداشتی

1717217

3

-

3

لینک دانلود

49

پروژه

1717218

-

3

3

لینک دانلود

52

اصول انبارداری و تدارکات

1717303

2

-

2

لینک دانلود

53

سیستمهای اطلاعات مدیریت

1717304

1

1

2

لینک دانلود

56-1

کارآموزی در عرصه 1

1717401

-

4

4

لینک دانلود

56-2

کارآموزی در عرصه 2

1717402

-

4

4

لینک دانلود

56-3

کارآموزی در عرصه 3

1717403

-

4

4

لینک دانلود

56-4

کارآموزی در عرصه 4

1717404

-

4

4

لینک دانلود

 

 
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب