دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر اکرم یزدانی
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت
دکترای تخصصی آمار حیاتی
مرتبه علمی: استادیار
دکتر اکرم یزدانی
شرح وظایف:
1- تصویب و همکاری در خصوص اجرای طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی 2- برگزاری کارگاه‌های آموزشی - پژوهشی جهت توانمند‌سازی دانشجویان 3- همکاری درخصوص چاپ مقالات دانشجویان در مجلات معتبر داخلی و خارجی 4- بهبود انگیزه در دانشجویان به منظور افزایش فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی 5- برگزاری سمینار‌های تحقیقاتی متناسب با نیاز‌های دانشجویان 6- کمک به دانشجویان جهت شرکت در کنگره های داخلی و خارجی 7- مشاوره و راهنمایی دانشجویان جهت طراحی پروژه‌های پژوهشی و فناورانه و اجرای آنها
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب