دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

هدف کلی:

·         طراحی دوره های درسی به روش نظام یافته

 اهداف جزئی:

 • ارتقای توانمندی اعضاء هیئت علمی جهت نگارش طرح درس و اهداف آموزشی ذر حیطه‌های مختلف (شناختی، عاطفی، روانی حرکتی)
 • تدوین طرح درس ونگارش اهداف آموزشی در حیطه های مختلف برای کلیه دروس
 • طراحی برنامه های درسی در سطح گروههای آموزشی دانشکده
 • تدوین و بازبینی برنامه های آموزشی در جهت راه اندازی رشته جدید

شرح وظایف کمیته برنامه ریزی درسی:

 • بررسی طرح درسها واهداف آموزشی نگارش شده و ارائه بازخورد جهت اصلاح اشکالات موجود 
 • نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های درسی در سطح گروههای آموزشی دانشکده
 • نظارت بر تدوین برنامه های درسی بر اساس روش های نوین تدریس
 • بازنگری چیدمان واحدهای درسی
 • هماهنگی جهت تایید برنامه های آموزشی پیشنهادی و جدید( طرح دوره ، برنامه رشته تحصیلی و ...)
 • برگزاری جلسات کمیتهبرنامه ریزی درسیبه طور منظم
 • تبیین راهکارهای مناسب برای طراحی یک دوره درسی به روش نظام یافته

برگزاری کارگاه ارتقای توانمندی اعضاء هیئت علمی جهت نگارش طرح درس

 • همکاری با سایر دانشگاهها در خصوص برنامه ریزی درسی

اعضای کمیته:

 • خانم دکتر اعظم محمدلو
 • خانم مهندس لیلا ایرانشاهی
 • آقای دکتر مهدی ملکوتی خواه
 • آقای دکتر حمیدرضا گیلاسی
 •  آقای دکتر عباس بهرامی
 • آقای دکتر حسن رحمانی
 • خانم زهرا جهان آرای
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب