دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر فاطمه یوسفیان

دکتر فاطمه یوسفیان

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط
مسئول دفتر توسعه آموزش(EDO) دانشکده بهداشت


شرح وظایف
x 1.ارتقاء توانمندی های اعضاء محترم هیئت علمی در زمینه‌های مختلف آموزشی 2.هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی 3.اهتمام در اجرای روشهای نوین آموزشی و مطالعه جهت توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشکده 4.هدایت، هماهنگی اجراو نظارت برارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرآیند‌های یاددهی و یادگیری در دانشکده 5.شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
مهدیه محمدزاده

مهدیه محمدزاده

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
کارشناس دفتر EDO دانشکده بهداشت


شرح وظایف
x

1.مشارکت و همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) در توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس 2.مشارکت و همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) در حیطه ارزشابی آزمون ها 3.تهیه گزارش افت و پیشرفت دانشجویان رشته های مختلف دانشکده 4.انجام نیاز سنجی آموزشی اعضای هیات علمی و جلب نظرات آنان 5.تجزیه و تحلیل مشکلات کیفیت آموزشی در سطح دانشکده در موارد ارجاع شده توسط معاونت آموزشی دانشکده 6.برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزی درسی و ارزشیابی 7.همکاری در برنامه های اجرایی کمیته دانشجویی درمقاطع مختلف در سطح دانشکده 8.هدایت، نظارت و انجام ارزشیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی بر اساس آیتم های مختلف از دیدگاه فراگیران، مسئولین، 9.همکاران، مدیران گروه و خودارزشیابی (360درجه) 10.انجام و پیگیری امور مربوط به ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی جهت ارتقاء اعضا هیئت علمی 11.تکمیل امتیازات طرح درس، ارائه اهداف آموزشی و ارزشیابی دانشجویان جهت ترفیع پایه سالیانه اعضا هیئت علمی 12.مشارکت در هدایت، انجام و نظارت بر ارزشیابی درونی گروه های آموزشی و بررسی وضع موجود 13.پیگیری آزمون های مورد اعتراض دانشجویان، مستند سازی نتایج و ارائه بازخورد به گروه ها و EDC 14.همكاری با EDO سایر دانشكده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیلهای آنان 15.ارائه گزارش فصلی عملكرد به سرپرست دانشكده و سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) 16.اجرای اعتباربخشی موسسه ای دانشکده و بروزرسانی مستندات 17.مکاتبه با گروه ها و آموزش حضوری کارشناسان گروه های آموزشی جهت نحوه ارائه اطلاعات به روز در مورد سایت گروهها 18.به روز رسانی، ویرایش و بارگذاری محتوای دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO) دانشکده


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب