دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر فاطمه یوسفیان

دکتر فاطمه یوسفیان

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط
مسئول دفتر توسعه آموزش(EDO) دانشکده بهداشت


شرح وظایف
x 1.ارتقاء توانمندی های اعضاء محترم هیئت علمی در زمینه‌های مختلف آموزشی 2.هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی 3.اهتمام در اجرای روشهای نوین آموزشی و مطالعه جهت توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشکده 4.هدایت، هماهنگی اجراو نظارت برارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرآیند‌های یاددهی و یادگیری در دانشکده 5.شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
سهیلا شیخ زاده

سهیلا شیخ زاده

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
کارشناس دفتر توسعه آموزش(EDO) دانشکده بهداشت


شرح وظایف
x

1.تهیه گزارش افت و پیشرفت دانشجویان رشته‌های مختلف دانشکده

2.انجام نیاز‌سنجی آموزشی اعضای هیات علمی و جلب نظرات آنان

3.تجزیه و تحلیل مشکلات کیفیت آموزشی در سطح دانشکده در موارد ارجاع شده توسط معاونت آموزشی دانشکده

4.برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (واحد برنامه‌ریزی درسی و ارزشیابی)

5.همکاری در برنامه‌های اجرایی کمیته دانشجویی درمقاطع مختلف در سطح دانشکده

6.انجام و پیگیری امور مربوط به ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی جهت ارتقاء اعضا هیئت علمی

7.تکمیل امتیازات طرح درس، ارائه اهداف آموزشی و ارزشیابی دانشجویان جهت ترفیع پایه سالیانه اعضا هیئت علمی

8.مشارکت در ارزشیابی درونی گروه های آموزشی و بررسی وضع موجود

9.پیگیری آزمون‌های مورد اعتراض دانشجویان، مستند‌سازی نتایج و ارائه بازخورد به گروه‌ها و EDC

10.همكاری با EDO سایر دانشكده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و بهره‌مندی از پتانسیلهای آنان

11.تهیه گزارش فصلی عملكرد به سرپرست دانشكده و سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC)

12.اجرای اعتباربخشی موسسه‌ای دانشکده و بروزرسانی مستندات

13.پیگیری رفع نواقص گزارش شده از سوی مسئولین حوزه‌های  اعتبار بخشی موسسه‌ای ارزیابان بیرونی دانشکده 

14.مکاتبه با گروه ها و آموزش حضوری کارشناسان گروه های آموزشی جهت نحوه ارائه اطلاعات بروز در مورد سایت گروه ها

15.بروز رسانی، ویرایش و بارگذاری محتوای دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO) دانشکده

16.همکاری در برگزاری کارگاه های دفتر توسعه آموزش دانشکده

17بروز‌رسانی اطلاعات دفتر توسعه آموزش دانشکده جهت ارائه در وب سایت

18.بارگذاری مستندات در سامانه جامع خود ارزیابی برنامه


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب