امروز : 31 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر احسان احمدی

دکتر احسان احمدی

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط
مسئول اساتید مشاور دانشکده بهداشت
مرتبه علمی: استادیار


شرح وظایف
x

1.انتخاب استاد مشاور برای گروه‌ها، دوره‌ها و ورودی‌های مختلف با مشورت و هماهنگی مدیر گروه مربوطه

2.برگزاری جلسه توجیهی برای اساتید مشاور و آشنایی آنها با وظایف، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود

3.نیازسنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی و توجیهی جهت اساتید مشاور اعم از مشاوره و راهنمایی، مهارتهای ارتباطی، روشهای مطالعه و بررسی مشکلات آموزشی و رفتاری دانشجویان

4.نظارت بر فعالیت‌های اساتید مشاور و برگزاری جلسات دوره‌ای با استادان مشاور و معاون آموزشی دانشکده

5.جمع‌آوری گزارشات اساتید مشاور در پایان هر دوره و آنالیز و ارائه‌ی بازخورد مناسب به آنها

6.ارتباط با کارشناس روانشناس دفتر مشاوره دانشکده و دانشگاه و برگزاری جلسات جهت اخذ تصمیمات لازم در موارد خاص ارجاعی

7.ارزشیابی اساتید مشاور مطابق با فرم‌های موجود و دادن امتیازات مربوط به هر استاد از جمله واحد معادل، امتیاز فعالیت اجرایی متناسب با میزان کارکرد هر استاد و ...

8.انتخاب استاد مشاور برگزیده در هر سال تحصیلی بر مبنای امتیازات کسب شده از ارزشیابی‌ها

سهیلا شیخ زاده

سهیلا شیخ زاده

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
کارشناس اساتید مشاور دانشکده بهداشت


شرح وظایف
x

1. تسلط به قوانین و آئین نامه های مرتبط با اساتید مشاور

2. تهیه گزارش از کارگاه های برگزار شده برای اساتید و دانشجویان

3.تهیه گزارش عملکرد گروه های آموزشی و اطلاعات بهداشت روان دانشجویان

4.انجام هماهنگی و پیگیری لازم جهت برگزاری جلسات

5.شرکت در جلسات مرتبط

6.انعکاس موقعیت­های اضطراری و بحرانی به مسئول استادان مشاور (مثل تغییر تقویم آموزشی، آیین نامه ها و ...)

7.ارتباط مستمر و مداوم با مشاور روانشناس و روانپزشک دانشکده و ارائه نتایج اقدامات صورت گرفته توسط آنها جهت تصمیم گیری آتی

8.تهیه و تنظیم مکاتبات و صورتجلسات واحد (نامه های ارسالی و دریافتی)

9.اطلاع رسانی کلیه آیین نامه ها و مقررات مربوط به اساتید مشاور

10. اعلام مشکلات دانشجویان با هماهنگی مسئول اساتید مشاور دانشکده به مدیر گروه مربوط یا معاون آموزشی دانشکده

11 تهیه گزارش عملکرد سالیانه


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب