دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
محمد صباحی بیدگلی

محمد صباحی بیدگلی

کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني
مدیر گروه بهداشت عمومی
مرتبه علمی: معادل استادیار


شرح وظایف
x

1.تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده 2.ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر عضو هیئت علمی گروه 3.نظارت برکلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و خدماتی اعضای هیئت علمی گروه 4.تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده 5.تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط 6.تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال کار – مصوبات – پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخش نامه ها و آئین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است 7.پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده 8.انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم –کتابها –نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده 9.پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا" یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه 10.ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده 11.برگزاری جلسات ادواری با نمایندگان دانشجویان در جهت شناخت نقطه نظرات دانشجویان و یافتن نقاط ضعف خدمات آموزشی 12.شرکت در شوراها – کمیته ها و جلسات مرتبط با حوزه مسئولیت مربوط

دکتر علی کبریایی

دکتر علی کبریایی

دکترای تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني
عضو هیئت‌علمی گروه بهداشت‌عمومی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر علی فخری

دکتر علی فخری

دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت
عضو هیئت‌علمی گروه‌ بهداشت عمومی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر اعظم محمدلو

دکتر اعظم محمدلو

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
عضو هیئت علمی گروه بهداشت عمومی
مرتبه علمی: استادیار

طیبه‌سادات جدی

طیبه‌سادات جدی

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
کارشناس گروه بهداشت عمومی


شرح وظایف
x

1. ارتباط مستقیم با دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه جهت پیگیری امورآموزشی، پژوهش و... در چهارچوب وظایف محوله از طرف مدیر گروه 2. ترم بندی واحدهای درسی مقاطع مختلف و اجرای دقیق آن تحت نظارت مدیر گروه و آموزش دانشکده 3. تعیین اساتید راهنما تحت نظارت مدیر گروه 4.تهیه و تنظیم دروس نیم سال در برنامه هفتگی 5. تعریف دروس نیمسال جهت تکمیل برنامه هفتگی در سامانه هم آوا 6.تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی و برنامه هفتگی اعضای هیات علمی گروه 7. تهیه لیست اساتید حق التدریس در هر نیمسال تحصیلی 8. همکاری با واحد EDO دانشکده با هماهنگی مدیر گروه 9. همکاری در برگزاری امتحانات، همایش ها، سمینارها، جلسات توجیهی، بازدیدها و رویدادهای دانشکده 10.تهیه و تنظیم مکاتبات و صورتجلسات گروه (نامه های ارسالی و دریافتی) 11. ارائه و تکمیل گزارش عملکرد اجرایی آموزشی گروه در راستای بسته های طرح تحول در آموزش و عملکرد سه ماهه(فصلی) 12. تهیه و تنظیم گواهی تدریس کارکنان معاونت بهداشتی و سازمان های دیگر بصورت سالیانه با توجه به درخواست های پذیرفته 13. تهيه و تنظيم برنامه كارآموزي( ۱و ۲)با هماهنگی مسئول درس مربوطه و مدیر گروه 14. انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب