دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر مسعود مطلبی

دکتر مسعود مطلبی

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه‌ای
مدیر گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
مرتبه علمی: استاد


شرح وظائف
1.تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر‌اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده 2.ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر عضو هیئت علمی گروه 3.نظارت برکلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و خدماتی اعضای هیئت علمی گروه 4.تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده 5.تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط 6.تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال کار – مصوبات – پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخش نامه ها و آئین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است 7.پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده 8.انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم –کتابها –نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده 9.پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا" یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه 10.ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده 11.برگزاری جلسات ادواری با نمایندگان دانشجویان در جهت شناخت نقطه نظرات دانشجویان و یافتن نقاط ضعف خدمات آموزشی 12.شرکت در شوراها – کمیته ها و جلسات مرتبط با حوزه مسئولیت مربوط
بستن
دکتر غلامرضا مصطفایی

دکتر غلامرضا مصطفایی

دکترای تخصصی مدیریت محیط زیست
عضو هیئت علمی گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
مرتبه علمی: استاد

مهندس میترا حنانی

مهندس میترا حنانی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای
عضو هیئت علمی گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
مرتبه علمی: مربی

دکتر عباس بهرامی

دکتر عباس بهرامی

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه‌ای
عضو هیئت علمی گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
مرتبه علمی: استادیار

دکتر حسین اکبری

دکتر حسین اکبری

دکترای تخصصی آمار حیاتی
عضو هیئت علمی گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر زهرا بتولی

دکتر زهرا بتولی

دکترای تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی
عضو هیئت علمی گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
مرتبه علمی: استادیار

دکتر حسن رحمانی

دکتر حسن رحمانی

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط
عضو هیئت علمی گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب