دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر عباس بهرامی

دکتر عباس بهرامی

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه‌ای
مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار
مرتبه علمی: استادیار


شرح وظایف
x 1.تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر‌اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده 2.ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر عضو هیئت علمی گروه 3.نظارت برکلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و خدماتی اعضای هیئت علمی گروه 4.تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده 5.تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط 6.تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال کار – مصوبات – پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخش نامه ها و آئین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است 7.پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده 8.انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم –کتابها –نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده 9.پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا" یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه 10.ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده 11.برگزاری جلسات ادواری با نمایندگان دانشجویان در جهت شناخت نقطه نظرات دانشجویان و یافتن نقاط ضعف خدمات آموزشی 12.شرکت در شوراها – کمیته ها و جلسات مرتبط با حوزه مسئولیت مربوط
دکتر مسعود مطلبی

دکتر مسعود مطلبی

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه‌ای
عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار
مرتبه علمی: استاد


مهندس میترا حنانی

مهندس میترا حنانی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای
عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار
مرتبه علمی: مربی


دکتر حمیدرضا صابری

دکتر حمیدرضا صابری

دکترای تخصصی طب کار
عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر مهدی ملکوتی‌خواه

دکتر مهدی ملکوتی‌خواه

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه‌ای
عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار
مرتبه علمی: استادیار


دکتر امیر‌حسین خوش‌اخلاق

دکتر امیر‌حسین خوش‌اخلاق

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه‌ای
عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار
مرتبه علمی: استادیار


دکتر علی‌اصغر خواجه‌وندی

دکتر علی‌اصغر خواجه‌وندی

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه‌ای
عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار
مرتبه علمی: استادیار


حسین روحانی

حسین روحانی

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار


شرح وظایف
x

1. ارتباط مستقیم با دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه جهت پیگیری امورآموزشی، پژوهش و.. در چهارچوب وظایف محوله از طرف مدیر گروه 2. ترم بندی واحدهای درسی مقاطع مختلف و اجرای دقیق آن تحت نظارت مدیر گروه و آموزش دانشکده 3. تعیین اساتید راهنما تحت نظارت مدیر گروه 4.تهیه و تنظیم دروس نیم سال در برنامه هفتگی 5. تعریف دروس نیمسال جهت تکمیل برنامه هفتگی در سامانه هم آوا 6.تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی و برنامه هفتگی اعضای هیات علمی گروه 7. تهیه لیست اساتید حق التدریس در هر نیمسال تحصیلی 8. همکاری با واحد EDO دانشکده با هماهنگی مدیر گروه 9. همکاری در برگزاری امتحانات، همایش ها، سمینارها، جلسات توجیهی، بازدیدها و رویدادهای دانشکده 10.تهیه و تنظیم مکاتبات و صورتجلسات گروه (نامه های ارسالی و دریافتی) 11. همکاری در تدوین برنامه عملیاتی ، فرآیندهای اختصاصی و راه اندازی رشته جدید گروه 12. ارائه و تکمیل گزارش عملکرد اجرایی آموزشی گروه در راستای بسته های طرح تحول در آموزش و عملکرد سه ماهه(فصلی) 13. تهیه و تنظیم گواهی تدریس کارکنان معاونت بهداشتی و سازمان های دیگر بصورت سالیانه با توجه به درخواست های پذیرفته 14. انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

فاطمه قنائی

فاطمه قنائی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای
کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار


شرح وظایف
x 1. آماده سازی محیط آزمایشگاه جهت برگزاری کلاس 2. همکاری در برگزاری کلاس و برنامه ریزی و نظارت بر رعایت مقررات آموزشی توسط دانشجویان 3. تهیه محلول های مورد نیاز جهت انجام آزمایشات دانشجویان 4.کنترل شرایط محیط آزمایشگاه از لحاظ ایمنی و نظافت 5. ثبت مشخصات و برچسب گذاری بر روی نمونه ها و وسایل آزمایشگاه 6. پیگیری کلیه امور مربوط به آزمایشگاه اعم از روشنایی، نظافت، مرتب کردن قفسه ها، طبقه بندی وسایل و ... 7. نگهداری نمونه های آزمایشگاه در محل مشخص و مدت مشخص 8. نگهداری سوابق آزمون های انجام شده در محل های تعیین شده و مراقبت از آنها 9.نوشتن دستوالعمل های آزمایشات 10.مراقبت، نگهداری،کنترل، بازدید دوره ای و استریل کردن از کلیه وسایل آزمایشگاهی 11. مرتب کردن قفسه ها و طبقه بندی وسایل آزمایشگاه 12.درخواست خرید مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه و درخواست تعمیر آنها 13.تهیه و تدوین فرآیندهای اختصاصی تحت نظارت مدیر گروه 14. همکاری با واحد EDO دانشکده با هماهنگی مدیر گروه 15. همکاری در برگزاری امتحانات، همایش ها، سمینارها، جلسات توجیهی، بازدیدها و رویدادهای دانشکده 16. انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق  سایر امور محوله: 1. كارشناس رابط بانك اطلاعاتی دانشکده 2.عضو کارگروه اعتباربخشی موسسه ای دانشکده-حوزه منابع و امکانات 3.عضو کارگروه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه 4. كارشناس رابط آموزش مجازي

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب