دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
طیبه‌سادات جدی
مسئول دایره امتحانات دانشکده بهداشت
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
طیبه‌سادات جدی
شرح وظایف:

1. پیگیری برنامه امتحانات قبل از انتخاب واحد هر نیمسال و قراردادن آن در وب سایت دانشکده پس از قطعی شدن برنامه طبق تقویم آموزشی دانشگاه 2.تعیین قوانین و مقرارت برگزاری امتحانات و اطلاع رسانی به تمامی گروهای آموزشی و اساتید 3.تعیین مراقبین جلسات امتحانی و وظایف آنان و ابلاغ به آنها قبل از شروع امتحانات 4. نظارت بر عملکرد کارشناسان و عوامل اجرایی دایره امتحانات (مراقبین و خدمات)و تعیین مسئولیت و وظایف آنان 5. پیگیری ابلاغ برنامه امتحانی به گروههای آموزشی داخل و خارج دانشکده با تعیین محل و زمان برگزاری امتحان حداکثر دو هفته قبل از پایان ترم با امضاء معاونت آموزشی دانشکده 6. تدوین مقررات و قوانین امتحانات جهت اطلاع به دانشجویان و نصب در محل برگزاری امتحانات 7. نظارت بر محل برگزاری امتحانات و اطمینان از مناسب بودن شرایط فضای فیزیکی برگزاری امتحانات 8. نظارت بر عملکرد مراقبین جلسات امتحانی و اطمینان از سلامت برگزاری امتحانات 9. رتق و فتق امور و اتفاقات غیر قابل پیش بینی در زمان برگزاری امتحانات 10 .رسیدگی به تخلفات احتمالی در زمان برگزاری امتحانات طبق آئین نامه مربوط 11. تهیه گزارش عملکرد دایره امتحانات در پایان هر نیمسال و تقدیم آن به مقام مافوق

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب