دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر فاطمه عطوف
معاون آموزشی دانشجویی و فرهنگی دانشکده بهداشت
دکترای تخصصی آمار حیاتی
مرتبه علمی: دانشیار
دکتر فاطمه عطوف
شرح وظایف:
1.برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب و فراهم شدن شرایط توسعه آموزش 2.برنامه‌ ريزي براي گسترش دوره ‌هاي تحصيلات تكميلي دانشكده با هماهنگي معاونت آموزشي دانشگاه 3.برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی 4.برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهاد به مراجع بالاتر 5.برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان 6.برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی 7.هماهنگي با رياست و مديريت دانشكده در جهت اهداف و سياست هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده 8.هماهنگی با فعالیت های گروههای آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه 9.هماهنگی فعالیت های اداری و واحدهای تابعه در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه 10.برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست های آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواستها 11.نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی 12.نظارت بر حسن اجراي فعالیت های اداره آموزش، امور آموزش تحصیلات تکمیلی دانشكده، دفتر توسعه آموزش 13.نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی 14.اجرای سیاست ها، خط مشی ها ي معاونت آموزشی دانشگاه 15.مشاركت در برگزاري شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده 16.ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی و اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی در راستای مسئولیت های محوله 17.ارجاع نامه های اداری واصله به ادارات و واحدهای مربوطه، دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی، واحدهای تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدامات لازم، شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و هیئت رئیسه دانشکده 18.همكاري در برنامه ريزي و برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی، دوره های بازآموزی 19.ارزشیابی فعاليت هاي آموزشي دانشكده از جمله ارزشيابي تدريس اساتيد 20.ارزشيابي درونی گروه های آموزشی واحدهای آموزشی تابعه 21.ارزشیابی کارکنان آموزشی و فرآیند های آموزشی
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب