دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر زهرا بتولی
معاون پژوهشی دانشکده بهداشت
دکترای تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی
مرتبه علمی: استادیار
دکتر زهرا بتولی
شرح وظایف:
وظیفه1
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب