امروز : 31 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر محمد‌باقر میران زاده

دکتر محمد‌باقر میران زاده

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط
مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط
مرتبه علمی: استاد


شرح وظایف
x

1.تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده

2.ابلاغ برنامه‌های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر عضو هیئت علمی گروه

3.نظارت برکلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و خدماتی اعضای هیئت علمی گروه

4.تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده

5.تجدید نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرین پیشرفت‌ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه‌ها به مراجع ذیربط

6.تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال کار – مصوبات – پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخش‌نامه‌ها و آئین‌نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است

7.پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده

8.انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم –کتابها –نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده

9.پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه

10.ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده

11.برگزاری جلسات ادواری با نمایندگان دانشجویان در جهت شناخت نقطه نظرات دانشجویان و یافتن نقاط ضعف خدمات آموزشی

12.شرکت در شوراها – کمیته‌ها و جلسات مرتبط با حوزه مسئولیت مربوط

دکتر روح‌اله دهقانی

دکتر روح‌اله دهقانی

دکترای تخصصی حشره‌شناسی پزشکی
عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت محیط
مرتبه علمی: استاد


دکتر داورخواه ربانی

دکتر داورخواه ربانی

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط
عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت محیط
مرتبه علمی: استاد


دکتر غلامرضا مصطفایی

دکتر غلامرضا مصطفایی

دکترای تخصصی مدیریت محیط زیست
عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت محیط
مرتبه علمی: استاد


دکتر نظام میرزایی

دکتر نظام میرزایی

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط
عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت محیط
مرتبه علمی: دانشیار


دکتر حسن رحمانی

دکتر حسن رحمانی

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط
عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت محیط
مرتبه علمی: استادیار


دکتر احسان احمدی

دکتر احسان احمدی

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط
عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت محیط
مرتبه علمی: استادیار


دکتر اشرف مظاهری

دکتر اشرف مظاهری

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط
عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت محیط
مرتبه علمی: استادیار


دکتر فاطمه یوسفیان

دکتر فاطمه یوسفیان

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط
عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت محیط
مرتبه علمی: استادیار


غلامرضا حسین دوست

غلامرضا حسین دوست

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
کارشناس گروه مهندسی بهداشت محیط


شرح وظایف
x

1. ارتباط مستقیم با دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه جهت پیگیری امور آموزشی، پژوهش و.. در چهارچوب وظایف محوله از طرف مدیر گروه

2. ترم‌بندی واحدهای درسی مقطع تحصیلات تکمیلی و اجرای دقیق آن تحت نظارت مدیر گروه و آموزش دانشکده

3. تعیین اساتید راهنما تحت نظارت مدیر گروه در مقطع تحصیلات تکمیلی

4.تهیه و تنظیم دروس نیمسال در برنامه هفتگی در مقطع تحصیلات تکمیلی

5.تعریف دروس نیمسال جهت تکمیل برنامه هفتگی در سامانه هم آوا در مقطع تحصیلات تکمیلی

6. همکاری با واحد EDO دانشکده با هماهنگی مدیر گروه

7. همکاری در برگزاری امتحانات، همایش‌ها، سمینارها، جلسات توجیهی و رویدادهای دانشکده

8.تهیه و تنظیم مکاتبات و صورتجلسات گروه بعنوان دبیر جلسه (نامه‌های ارسالی و دریافتی)

9. تهیه و تنظیم برنامه کارآموزی دانشجویان و هماهنگی با فیلدهای مرتبط

10. همکاری در تدوین برنامه عملیاتی، فرآیندهای اختصاصی و راه اندازی رشته جدید گروه

11. ارائه و تکمیل گزارش عملکرد اجرایی آموزشی گروه در راستای بسته‌های طرح تحول در آموزش و عملکرد سه ماهه(فصلی)

12. تهیه و تنظیم گواهی تدریس کارکنان معاونت بهداشتی و سازمان های دیگر  بصورت سالیانه با توجه به درخواست‌های پذیرفته

13. انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

فاطمه محبی

فاطمه محبی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
کارشناس گروه مهندسی بهداشت محیط


شرح وظایف
x

1. ارتباط مستقیم با دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه جهت پیگیری امور آموزشی، پژوهش و.. در چهارچوب وظایف محوله از طرف مدیر گروه

2. ترم‌بندی واحدهای درسی مقطع تحصیلات تکمیلی و اجرای دقیق آن تحت نظارت مدیر گروه و آموزش دانشکده

3. تعیین اساتید راهنما تحت نظارت مدیر گروه در مقطع تحصیلات تکمیلی

4.تهیه و تنظیم دروس نیمسال در برنامه هفتگی در مقطع تحصیلات تکمیلی

5.تعریف دروس نیمسال جهت تکمیل برنامه هفتگی در سامانه هم آوا در مقطع تحصیلات تکمیلی

6. همکاری با واحد EDO دانشکده با هماهنگی مدیر گروه

7. همکاری در برگزاری امتحانات، همایش‌ها، سمینارها، جلسات توجیهی و رویدادهای دانشکده

8.تهیه و تنظیم مکاتبات و صورتجلسات گروه بعنوان دبیر جلسه (نامه‌های ارسالی و دریافتی)

9. تهیه و تنظیم برنامه کارآموزی دانشجویان و هماهنگی با فیلدهای مرتبط

10. همکاری در تدوین برنامه عملیاتی، فرآیندهای اختصاصی و راه اندازی رشته جدید گروه

11. ارائه و تکمیل گزارش عملکرد اجرایی آموزشی گروه در راستای بسته‌های طرح تحول در آموزش و عملکرد سه ماهه(فصلی)

12. تهیه و تنظیم گواهی تدریس کارکنان معاونت بهداشتی و سازمان‌های دیگر  بصورت سالیانه با توجه به درخواست‌های پذیرفته

13. انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

نرجس زیلوچی

نرجس زیلوچی

کارشناسی مهدسی بهداشت محیط
کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط


شرح وظایف
x

1.آماده‌سازی محیط آزمایشگاه جهت برگزاری کلاس 

2. همکاری در برگزاری کلاس و برنامه‌ریزی و نظارت بر رعایت مقررات آموزشی توسط دانشجویان

3. تهیه محلول‌های مورد نیاز جهت انجام آزمایشات دانشجویان

4.کنترل شرایط محیط آزمایشگاه از لحاظ ایمنی و نظافت

5. ثبت مشخصات و برچسب‌گذاری بر روی نمونه‌ها و وسایل آزمایشگاه

6. پیگیری کلیه امور مربوط به آزمایشگاه اعم از روشنایی، نظافت،مرتب کردن قفسه ها، طبقه‌بندی وسایل و ...

7. نگهداری نمونه‌های آزمایشگاه در محل مشخص و مدت مشخص

8. نگهداری سوابق آزمون‌های انجام شده در محل‌های تعیین شده و مراقبت از آنها

9.نوشتن دستوالعمل های آزمایشات

10.مراقبت، نگهداری،کنترل ، بازدید دوره‌ای و استریل کردن از کلیه وسایل آزمایشگاهی

11. مرتب کردن قفسه‌ها و طبقه بندی وسایل آزمایشگاه

12.درخواست خرید مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه و درخواست تعمیر آنها

13.تهیه و تدوین فرآیندهای اختصاصی تحت نظارت مدیر گروه

14.دریافت نمونه‌های دریافتی از شرکت‌های بیرون از دانشگاه و انجام آزمایشات مورد نظر و اعلام نتیجه

15. همکاری با واحد EDO دانشکده با هماهنگی مدیر گروه

16. همکاری در برگزاری امتحانات، همایش‌ها، سمینارها، جلسات توجیهی، بازدیدها و رویدادهای دانشکده

17. انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

فاطمه اکبرزاده

فاطمه اکبرزاده

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط


شرح وظایف
x

1.آماده‌سازی محیط آزمایشگاه جهت برگزاری کلاس 

2. همکاری در برگزاری کلاس و برنامه‌ریزی و نظارت بر رعایت مقررات آموزشی توسط دانشجویان

3. تهیه محلول‌های مورد نیاز جهت انجام آزمایشات دانشجویان

4.کنترل شرایط محیط آزمایشگاه از لحاظ ایمنی و نظافت

5. ثبت مشخصات و برچسب‌گذاری بر روی نمونه‌ها و وسایل آزمایشگاه

6. پیگیری کلیه امور مربوط به آزمایشگاه اعم از روشنایی، نظافت،مرتب کردن قفسه ها، طبقه‌بندی وسایل و ...

7. نگهداری نمونه‌های آزمایشگاه در محل مشخص و مدت مشخص

8. نگهداری سوابق آزمون‌های انجام شده در محل‌های تعیین شده و مراقبت از آنها

9.نوشتن دستوالعمل های آزمایشات

10.مراقبت، نگهداری،کنترل ، بازدید دوره‌ای و استریل کردن از کلیه وسایل آزمایشگاهی

11. مرتب کردن قفسه‌ها و طبقه بندی وسایل آزمایشگاه

12.درخواست خرید مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه و درخواست تعمیر آنها

13.تهیه و تدوین فرآیندهای اختصاصی تحت نظارت مدیر گروه

14.دریافت نمونه‌های دریافتی از شرکت‌های بیرون از دانشگاه و انجام آزمایشات مورد نظر و اعلام نتیجه

15. همکاری با واحد EDO دانشکده با هماهنگی مدیر گروه

16. همکاری در برگزاری امتحانات، همایش‌ها، سمینارها، جلسات توجیهی، بازدیدها و رویدادهای دانشکده

17. انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب