دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
مریم روئین تن

مریم روئین تن

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
مدیر اداره آموزش دانشکده بهداشت


شرح وظایف
x 1.نظارت بر چگونگی انتخاب واحد دانشجویان و تایید نهایی فرمهای تکمیل شده مربوطه جهت درج در پرونده های آنان 2.تهیه و تنظیم برنامه های درسی جهت کلیه رشته های مختلف دانشکده 3. تشکیل پرونده آموزشی و الکترونیکی برای دانشجویان جدیدالورود در تمامی مقاطع دانشکده 4.پایش و ارزشیابی برگزاری کلاس های اساتید 5.ارسال اخطاریه برای دانشجویان مشروط 6.کمک و نظارت در انجام آزمون های پایان ترم در هر نیمسال تحصیلی 7.انجام امور فارغ التحصیلان و نظارت بر حسن اجرای مربوط و نظارت بر ریز نمرات امتحانی آنان و صدور گواهی 8.پاسخگویی تلفنی متعدد در کلیه امور آموزشی دانشجویان 9.ارتباط با نمایندگان دانشجویی بصورت مجازی و تلفنی 10.تهیه گزارش عملکرد به آموزش کل 11.برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی ویژه دانشجویان جدیدالورود در دانشکده در هر سال تحصیلی 12. همکاری با واحد EDO دانشکده 13.تهیه و تدوین فرآیندهای اختصاصی آموزشی 14. همکاری در برگزاری همایش ها، سمینارها، جلسات توجیهی و رویدادهای دانشکده 15.نظارت بر کار کارشناسان گروه 16.ثبت نمره و تعیین وضعیت نیمسال دانشجویان 17.گزارش اساتید حق التدریس و اعلام کارکرد آنان در هر نیمسال تحصیلی به امور مالی دانشکده 18. بررسی پرونده های انتقالی و میهمان و رسیدگی به تقاضاهای رسیده جهت طرح در شورای آموزشی دانشکده 19. بایگانی مستندات و مدارک دانشجویان 20. انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق
فرشته سادات نوابی

فرشته سادات نوابی

کارشناسی بهداشت عمومی
کارشناس آموزش دانشکده بهداشت


شرح وظایف
x 1.نظارت بر چگونگی انتخاب واحد دانشجویان و تایید نهایی فرمهای تکمیل شده مربوطه جهت درج در پرونده های آنان 2.تهیه و تنظیم برنامه های درسی جهت کلیه رشته های مختلف دانشکده 3.انجام تمامی امور مربوط به بایگانی مستندات و مدارک در پرونده آموزشی و الکترونیکی صبا برای دانشجویان در تمامی مقاطع 4. تهیه جدول ثبت حضور اساتید در کلاس درس طبق برنامه کلاسی 5.ارسال اخطاریه برای دانشجویان مشروط 6.برنامه ریزی امتحانات پایان ترم وهمکاری دراجرا 7.انجام امور فارغ التحصیلان و نظارت بر حسن اجرای مربوط و نظارت بر ریز نمرات امتحانی آنان و صدور گواهی 8.پاسخگویی تلفنی متعدد در کلیه امور آموزشی دانشجویان 9.ارتباط با نمایندگان دانشجویی بصورت مجازی و تلفنی 10.تهیه گزارش عملکرد به آموزش کل 11. همکاری دربرگزاری کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی ویژه دانشجویان جدیدالورود در دانشکده 12. همکاری با واحد EDO دانشکده 13.تهیه و تدوین فرآیندهای اختصاصی آموزشی 14. انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی (تشکیل پرونده، تهیه و تنظیم برنامه های درسی، امور فارغ التحصیلی و...) 15.رابط آمار دانشکده جهت ارسال آمار به آموزش کل 16.معرفی دانشجویان استعداد درخشان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر 17.تنظیم فرم تسویه حساب نهایی مالی دانشجویان مهمان وانتقالی و ارسال به امور مالی وپیگیری پرداخت شهریه دانشجویان مازاد 18. بایگانی مستندات و مدارک دانشجویان 19. انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب