دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
مریم روئین تن

مریم روئین تن

کارشناسی ارشد خدمات آموزشی
مدیر اداره آموزش دانشکده بهداشت

فرشته سادات نوابی

فرشته سادات نوابی

کارشناسی بهداشت عمومی
کارشناس آموزش دانشکده بهداشتشرح وظایف: 1.نظارت بر چگونگی انتخاب واحد دانشجویان و تایید نهایی فرمهای تکمیل شده مربوطه جهت درج در پرونده های آنان 2.تهیه و تنظیم برنامه های درسی جهت کلیه رشته های مختلف دانشکده 3. تشکیل پرونده آموزشی و الکترونیکی برای دانشجویان جدیدالورود در تمامی مقاطع دانشکده 4.پایش و ارزشیابی برگزاری کلاس های اساتید 5.ارسال اخطاریه برای دانشجویان مشروط 6.کمک و نظارت در انجام آزمون های پایان ترم در هر نیمسال تحصیلی 7.انجام امور فارغ التحصیلان و نظارت بر حسن اجرای مربوط و نظارت بر ریز نمرات امتحانی آنان و صدور گواهی 8.پاسخگویی تلفنی متعدد در کلیه امور آموزشی دانشجویان 9.ارتباط با نمایندگان دانشجویی بصورت مجازی و تلفنی 10.تهیه گزارش عملکرد به آموزش کل 11.برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی ویژه دانشجویان جدیدالورود در دانشکده در هر سال تحصیلی 12. همکاری با واحد EDO دانشکده 13.تهیه و تدوین فرآیندهای اختصاصی آموزشی 14. همکاری در برگزاری همایش ها، سمینارها، جلسات توجیهی و رویدادهای دانشکده 15.نظارت بر کار کارشناسان گروه 16.ثبت نمره و تعیین وضعیت نیمسال دانشجویان 17.گزارش اساتید حق التدریس و اعلام کارکرد آنان در هر نیمسال تحصیلی به امور مالی دانشکده 18. بررسی پرونده های انتقالی و میهمان و رسیدگی به تقاضاهای رسیده جهت طرح در شورای آموزشی دانشکده 19. بایگانی مستندات و مدارک دانشجویان 20. انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب